«Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору  2016-жылдын 4-июлунан тартып коомдук талкууга коюлат

04-07-2016 14:15

ДЕМИЛГЕЧИЛЕР:  Жогорку Кеңештин депутаттары Д.Бекешев, М.Бакиров   

 Сунуш-пикирлерди төмөнкү электрондук даректерге жөнөтүңүз   akismailov@adm.gov.kga.aiylchiev@adm.gov.kgcivic@platforma.kg

Каттоо номери: № 6-18466/16     01.07.16

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

Долбоору

 

 Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамын кабыл алууга байланыштуу «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

1-берене

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө» Мыйзамына төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

  1. 1-берененин 1-бөлүгүн төмөнкү мазмундагы 2-абзац менен толуктоо:

«Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук формада көрсөтүү үчүн электрондук башкаруунун архитектурасын пайдалануу тартиби Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык аныкталат»;

2) 3-берененин 19-абзацын төмөнкү редакцияда берүү:

«мамлекеттик же муниципалдык кызматты электрондук формада көрсөтүү – мамлекеттик же муниципалдык кызматты электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталы аркылуу аралыктан көрсөтүү.»;

3) 15-статьянын1-бөлүгүн төмөнкү редакцияда берүү:

«1. Мамлекеттик же муниципалдык кызматтар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жетүү пунктары же электрондук формада электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталы аркылуу көрсөтүлөт.»;

4) 16-берененин 1-бөлүгүн төмөнкү редакцияда берүү: 

«1.  Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрлери, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жана стандарттары, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенти, ведомстволор аралык комиссия жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилеген тартипте жарыяланууга жатат.

Мындан тышкары, жогоруда аталган ченемдик укуктук актылар электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталында, ошондой эле кызмат көрсөтүү жайларда жайгаштырылышы керек.».

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамына төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 5-статьяны төмөнкү редакцияда берүү:

«5-статья. Маалыматка жетүүгө чектөөлөр.

1. Купуя маалыматтар болуп эсептелген маалыматтардын тизмегин Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамы аныктайт.

2. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызматтык жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтар катары төмөнкүлөр таанылат:

1) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ишинин коопсуздугун камсыз кылуунун уюштуруу-техникалык эрежелерине гана таандык болгон маалыматтар;

2) жабык угуулар менен жыйналыштардын конкреттүү мазмунун, ошондой эле жабык кеңешме өткөрүүдө же добуш берүүдө кызмат адамынын жеке позициясын чагылдырган маалыматтар;

3. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары, эгерде аларга мыйзам менен белгиленген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга байланыштуу белгилүү болгон башка адамдардын жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтарды ачыкка чыгарса Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.»;

2) 16-статьянын 1-бөлүгүн төмөнкү редакцияда берүү:

«1. Расмий маалымат мамлекеттик органдын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдын Интернеттеги сайтында же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка сайтта элге жарыялоо аркылуу берилет. Расмий маалыматты алууну камсыз кылуунун башка ыкмалары кошумча түрдө каралышы мүмкүн.»;

3)  22-статьянын 3-пунктун төмөнкү редакцияда берүү:

«3) интернеттеги сайттар аркылуу камсыз кылынат.»;

4) 25-статьяны төмөнкү редакцияда берүү:

«25-статья. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын Интернеттеги сайттары

1. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын расмий маалыматтарын жайгаштыруу үчүн Интернетте сайттарды ачууга милдеттүү. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайты деп ушул Мыйзамдын максаттарына ылайык Интернет аркылуу аларга жетүүгө мүмкүн болгон жана домен зонасында "KG" аталышындагы бир дарек менен бириктирилген маалыматтардын жыйындысы эсептелет.

2. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайтында ушул Мыйзамдын 16-статьясында каралган маалымат жайгаштырылат.

3. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайты анда жайгашкан маалыматтар жана документтер менен акысыз таанышууну жана акысыз электрондук көчүрүүнү камсыз кылышы керек.  Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайтында жайгаштырылган документтердин жана башка расмий маалыматтардын электрондук версияларынын тактыгы үчүн жоопкерчиликти тийиштүү мамлекеттик орган жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу орган тартышат. 

4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары келишимдүү түрдө сайттарды ачууга жана иштетүүгө адистештирилген уюмдарды тартууга укуктуу.   Адистешкен уюм тарабынан камсыздалган маалыматтын тууралыгы, толуктугу жана актуалдуулугу үчүн жоопкерчиликти жана ушул Мыйзамдын башка талаптарын аткарууга жоопкерчиликти тийиштүү мамлекеттик орган жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу орган тартышат.  

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын аймагында күчүнө ээ болгон баардык ченемдик акттардын толук тизмеги жана тексттери камтылган расмий маалыматтардын борбордоштурулган системасын түзүү жана иштетүүнү камсыз кылат. Расмий маалыматтардын борбордоштурулган системасына жетүү ушул статьяда бекитилген талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сайты аркылуу жүргүзүлөт.»;

5) 31-статьяны төмөнкү редакцияда берүү:

«31-статья. Маалымат тутумдарындагы маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу.

1. Маалымат тутумдарындагы маалыматка жетүү укугун камсыз кылуу үчүн мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары:

- мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалымат системаларын электрондук башкаруунун архитектурасынын коомдук сегментине кошушат;

 -  мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалымат системаларындагы маалыматтарды мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын Интернеттеги сайттарында ачык маалыматтар форматында жайгаштырууну уюштурат; 

- жарандар жана уюмдар үчүн оңой жеткиликтүү жерлерде Интернетке туташтырылган абоненттик пунктарды ачышат: мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын имараттарында, мамлекеттик жана муниципалдык китепканаларда, почта бөлүмдөрүндө жана мыйзамдар тарабынан аныкталган башка жерлерде;

- суралган маалыматтарды алуу жана берүү үчүн электрондук почтанын дарегин түзүшөт;

- расмий серверде (сайт, порталда) жайгаштырылган маалыматтын мазмуну, тактыгы жана толуктугу үчүн жоопкерчилик тартат.

2. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын электрондук документтеринде аталган документтер үчүн баардык реквизиттерди көрсөтүү милдеттүү. Маалымат электрондук формада берилген учурда анын тактыгы электрондук кол тамга же мыйзамда бекитилген тартипте башка электрондук ыкма менен тастыкталат.».

1-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби.

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу» Мыйзамы менен бир убакта күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынды

Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамын кабыл алууга байланыштуу ««Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

Маалымдама-негиздеме

 

Ушул мыйзам долбоору иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамын ишке ашыруу жана шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты.

Ченем жаратууга системалуу мамилени ишке ашыруу, электрондук башкаруу чөйрөсүндө КР ченемдик укуктук базасында натыйжалуулукту жана бири-бирине каршы келбестикти камсыз кылуу КР азыркы мыйзамдарынын жоболорун маалымат технологияларынын тармактары үчүн, ошондой эле электрондук башкарууга негиз болуп берүүчү, ошону менен бул чөйрөдө КР башка ченемдик укуктук багыттоочу жоболору, жаңы базалык мыйзам долбоорунун принциптери менен синхрондоштуруу шарттарында гана чечүүгө боло турган максаттары болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө» Мыйзамындаколдонулуп жаткан терминологияны тууралаштырууга байланыштуу   («электрондук башкаруунун архитектурасы» , «мамлекеттик кызматтарды электрондук формада көрсөтүү») укуктаануу-техникалык өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Ошондой эле аталган Мыйзамда  мамлекеттик кызматтарды электрондук формада көрсөтүү үчүн электрондук башкаруунун архитектурасын пайдалануу тартиби Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык аныкталаарын белгилөө керек.

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамына төмөнкү өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл:

- купуя маалыматтарга караштуу маалыматтардын тизмеги Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык аныкталаарын бекитүү;

- Интернетте мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдардын сайты деген түшүнүктү бекитүү жана мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдардын расмий маалыматтарын жайгаштыруу үчүн Интернетте мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдардын сайтын ачуу жана колдонуунун тартибин бекитүү; 

- колдонулуп жаткан терминологияны өзгөртүүгө жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтарга жетүүнүн түрлөрүнүн системасын оңдоого байланыштуу укуктаануу-техникалык өзгөртүүлөрдү киргизүү; 

Бул долбоордун жоболору азыркы ченемдик укуктук актыларга каршы келбейт, долбоор ишкердүүлүк ишин жөнгө салууга багытталбагандыктан агарегулятивдик таасир анализин жасоо кажет эмес, 

Долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укуккоргоочулук, гендерлик, экологиялык, паракорлук кесепеттерди жаратпайт. Долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча финансы каражаттарынын сарпталышын талап кылбайт, анткени ал тарабынан каралган мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары алардын азыркы (негизги) ишмердүүлүгүнүн алкагында жүргүзүлөт.

Мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин өзгөртүүлөрдү киргизүү же жаңы ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу талап кылынбайт.

Мыйзам долбоору коомдук талкуу үчүн http://www.kenesh.kgмаалымат ресурсунда жарыяланган. Коомдук талкуу учурунда келип түшкөн сунуштардын бардыгы мыйзам долбоорунун редакциясында эске алынган.

 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

Салыштыруучу таблица

 

Азыркы редакциясы

Сунушталган өзгөртүүлөр

Өзгөртүүлөр эске алынган редакциясы

Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө" Мыйзамы

( "Эркин Тоо" гезити, N 58, 2014-жылдын 25-июлу)

1-берене. Ушул Мыйзамдын колдонуу чөйрөсү.

 1-беренеде

1-берене. Ушул Мыйзамдын колдонуу чөйрөсү.

1. Ушул Мыйзам мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги принциптерин белгилейт, бул чөйрөдөгү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдө аткаруучулар менен керектөөчүлөрдүн ортосундагы укуктук мамилелерди жөнгө салат, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин, аларды көрсөтүүнүн стандарттарын түзүүнүн тартибин аныктайт.

 

 

 

 

2. Ушул Мыйзамдын колдонулушу мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар тарабынан кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүнө жана мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер тарабынан бири-бирине кызмат көрсөтүүсүнө жайылтылбайт.

Аталган кызмат көрсөтүүлөр жарандык мыйзамдарга ылайык келишимдин негизинде көрсөтүлөт.

3. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, башка мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин мамлекеттик көзөмөлдөө, контролдоо жана лицензиялык талаптар боюнча функцияларды ишке ашыруу иштери мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча ишке кирбейт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башкача тартипте жөнгө салынат.

 

- 1-бөлүгүн төмөнкү мазмундагы 2-абзац менен толуктоо:

«Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук формада көрсөтүү үчүн электрондук башкаруунун архитектурасын пайдалануу тартиби Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык аныкталат».

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ушул Мыйзам мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги принциптерин белгилейт, бул чөйрөдөгү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдө аткаруучулар менен керектөөчүлөрдүн ортосундагы укуктук мамилелерди жөнгө салат, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин, аларды көрсөтүүнүн стандарттарын түзүүнүн тартибин аныктайт.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук формада көрсөтүү үчүн электрондук башкаруунун архитектурасын пайдалануу тартиби Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык аныкталат.

2. Ушул Мыйзамдын колдонулушу мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар тарабынан кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүнө жана мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер тарабынан бири-бирине кызмат көрсөтүүсүнө жайылтылбайт.

Аталган кызмат көрсөтүүлөр жарандык мыйзамдарга ылайык келишимдин негизинде көрсөтүлөт.

3. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, башка мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин мамлекеттик көзөмөлдөө, контролдоо жана лицензиялык талаптар боюнча функцияларды ишке ашыруу иштери мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча ишке кирбейт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башкача тартипте жөнгө салынат.

 

3-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

3-беренеде

3-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкү түшүнүктөр пайдаланылат:

мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти - көрсөтүүлөр ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүлөрдүн болгондугун кошуп алганда, мамлекеттик же муниципалдык кызматтарды үчүн керектүү болгон мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучунун административдик жол-жоболорунун (аракеттеринин) мөөнөттөрүн жана ырааттуулугун регламенттөөчү документ;

муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестри - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарга ылайык, муниципалдык мекемелер тарабынан акысыз жана акы төлөө негизинде жеке жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бекитилген минималдуу тизмеги;

мамлекеттик кызмат көрсөтүү - жеке жана юридикалык жактардын суроо-талаптарын аткаруу боюнча алардын компетенциясынын чегинде жүзөгө ашырылуучу жана кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын ишке ашырууга, мыйзамдуу кызыкчылыктарын канааттандырууга, же болбосо жарандык-укуктук мамилелердин натыйжасында пайда болуучу милдеттерди аткарууга багытталган мамлекеттик мекемелердин ишинин натыйжасы;

мамлекеттик же муниципалдык мекеме - мамлекеттик орган же өз алдынча башкаруу органдары тарабынан башкаруучулук, социалдык-маданий же башка коммерциялык эмес мүнөздөгү функцияларды аткаруу үчүн түзүлгөн жана алар тарабынан толук же жарым-жартылай каржыланган уюм;

муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмеги - муниципалдык мекемелер тарабынан жеке жана юридикалык жактарга акысыз жана акы төлөө негизинде көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бекитилген тизмеги, ал жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнөн улам ар бир администрациялык-аймактык бирдиктин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн базалык реестринен ашык түзүлөт;

бирдиктүү терезе - арыз берүүдөн баштап натыйжалары алынганга чейин бир жерде, бир мекемеде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун жана көрсөтүүнүн ыкмасы;

мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри - ушул Мыйзамда аныкталган, керектөөчүлөргө мамлекеттик мекемелер тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен тартипте акысыз жана акы төлөөнүн негизинде көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн тутумдаштырылган тизмеги;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүгө суроо-талап - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген формада болгон мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдө алууга анын эркин билдирүүсүн аныктоого мүмкүндүк берүүчү өзү же болбосо ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу жасалган жеке же юридикалык жактын ар кандай аракети;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү аткаруучу - жеке жана юридикалык жактардын суроо-талаптары боюнча өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер;

ведомстволор аралык комиссия - мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин тутумдаштыруу жана түзүү (аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү) максатында ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан түзүлүүчү, туруктуу негизде аракеттенүүчү консультациялык-кеңеш берүүчү орган;

муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестри - конкреттүү административдик-аймактык бирдиктин аймагында муниципалдык мекемелер тарабынан жеке жана юридикалык жактарга акысыз жана акы төлөө негизинде көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бекитилген тизмеги;

муниципалдык кызмат көрсөтүү - кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын ишке ашырууга, мыйзамдуу кызыкчылыктарын канааттандырууга, же болбосо жарандык-укуктук мамилелердин натыйжасында пайда болуучу милдеттерди аткарууга багытталган жеке жана юридикалык жактардын суроо-талаптарын аткаруу боюнча алардын компетенциясынын алкактарында жүзөгө ашырылуучу муниципалдык мекемелердин ишинин натыйжасы;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү стандартташтырууга жооптуу мекеме - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмегине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча тиешелүү жергиликтүү кеңеш тарабынан аныкталуучу мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүү стандартын иштеп чыгуучу мекеме;

мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын баалоо - ушул Мыйзамда белгиленген мамлекеттик же муниципалдык кызматтарды көрсөтүүчү субъекттер тарабынан түпкү натыйжаларды ишке ашырууга жетишүүнү же тийиштүү стандарттардын сакталышын изилдөө;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү керектөөчү - мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучуга түздөн-түз же өзүнүн өкүлү аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүгө суроо-талапты жүзөгө ашырган жеке же юридикалык жак;

мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарты - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же тиешелүү жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген, мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө карата коюлуучу жана кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр менен мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучунун өз ара аракеттенүү жол-жобосун аныктоочу талаптардын тутумдашкан топтому камтылган документ;

ыйгарым укуктуу орган - мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрин жүргүзүү укугуна ээ болгон мамлекеттик орган, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестрин жүргүзүү укугуна ээ болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрин жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматы - маалыматтык-коммуникациялык технологияларды пайдалануу менен мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү аралыктан көрсөтүү.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - 19-абзацты төмөнкү редакцияда берүү:

«мамлекеттик же муниципалдык кызматты электрондук формада көрсөтүү – мамлекеттик же муниципалдык кызматты электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталы аркылуу аралыктан көрсөтүү.»

 

 

Ушул Мыйзамда төмөнкү түшүнүктөр пайдаланылат:

мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти - көрсөтүүлөр ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүлөрдүн болгондугун кошуп алганда, мамлекеттик же муниципалдык кызматтарды үчүн керектүү болгон мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучунун административдик жол-жоболорунун (аракеттеринин) мөөнөттөрүн жана ырааттуулугун регламенттөөчү документ;

муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестри - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарга ылайык, муниципалдык мекемелер тарабынан акысыз жана акы төлөө негизинде жеке жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бекитилген минималдуу тизмеги;

мамлекеттик кызмат көрсөтүү - жеке жана юридикалык жактардын суроо-талаптарын аткаруу боюнча алардын компетенциясынын чегинде жүзөгө ашырылуучу жана кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын ишке ашырууга, мыйзамдуу кызыкчылыктарын канааттандырууга, же болбосо жарандык-укуктук мамилелердин натыйжасында пайда болуучу милдеттерди аткарууга багытталган мамлекеттик мекемелердин ишинин натыйжасы;

мамлекеттик же муниципалдык мекеме - мамлекеттик орган же өз алдынча башкаруу органдары тарабынан башкаруучулук, социалдык-маданий же башка коммерциялык эмес мүнөздөгү функцияларды аткаруу үчүн түзүлгөн жана алар тарабынан толук же жарым-жартылай каржыланган уюм;

муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмеги - муниципалдык мекемелер тарабынан жеке жана юридикалык жактарга акысыз жана акы төлөө негизинде көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бекитилген тизмеги, ал жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнөн улам ар бир администрациялык-аймактык бирдиктин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн базалык реестринен ашык түзүлөт;

бирдиктүү терезе - арыз берүүдөн баштап натыйжалары алынганга чейин бир жерде, бир мекемеде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун жана көрсөтүүнүн ыкмасы;

мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри - ушул Мыйзамда аныкталган, керектөөчүлөргө мамлекеттик мекемелер тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен тартипте акысыз жана акы төлөөнүн негизинде көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн тутумдаштырылган тизмеги;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүгө суроо-талап - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген формада болгон мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдө алууга анын эркин билдирүүсүн аныктоого мүмкүндүк берүүчү өзү же болбосо ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу жасалган жеке же юридикалык жактын ар кандай аракети;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү аткаруучу - жеке жана юридикалык жактардын суроо-талаптары боюнча өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер;

ведомстволор аралык комиссия - мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин тутумдаштыруу жана түзүү (аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү) максатында ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан түзүлүүчү, туруктуу негизде аракеттенүүчү консультациялык-кеңеш берүүчү орган;

муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестри - конкреттүү административдик-аймактык бирдиктин аймагында муниципалдык мекемелер тарабынан жеке жана юридикалык жактарга акысыз жана акы төлөө негизинде көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бекитилген тизмеги;

муниципалдык кызмат көрсөтүү - кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын ишке ашырууга, мыйзамдуу кызыкчылыктарын канааттандырууга, же болбосо жарандык-укуктук мамилелердин натыйжасында пайда болуучу милдеттерди аткарууга багытталган жеке жана юридикалык жактардын суроо-талаптарын аткаруу боюнча алардын компетенциясынын алкактарында жүзөгө ашырылуучу муниципалдык мекемелердин ишинин натыйжасы;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү стандартташтырууга жооптуу мекеме - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмегине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча тиешелүү жергиликтүү кеңеш тарабынан аныкталуучу мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүү стандартын иштеп чыгуучу мекеме;

мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын баалоо - ушул Мыйзамда белгиленген мамлекеттик же муниципалдык кызматтарды көрсөтүүчү субъекттер тарабынан түпкү натыйжаларды ишке ашырууга жетишүүнү же тийиштүү стандарттардын сакталышын изилдөө;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнү керектөөчү - мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучуга түздөн-түз же өзүнүн өкүлү аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүгө суроо-талапты жүзөгө ашырган жеке же юридикалык жак;

мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарты - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү же тиешелүү жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген, мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө карата коюлуучу жана кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр менен мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучунун өз ара аракеттенүү жол-жобосун аныктоочу талаптардын тутумдашкан топтому камтылган документ;

ыйгарым укуктуу орган - мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрин жүргүзүү укугуна ээ болгон мамлекеттик орган, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестрин жүргүзүү укугуна ээ болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрин жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;

мамлекеттик же муниципалдык кызматты электрондук формада көрсөтүү – мамлекеттик же муниципалдык кызматты электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталы аркылуу аралыктан көрсөтүү.

15-берене. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттарын уюштуруу

15-беренеде

15-берене. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттарын уюштуруу

1. Мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттары аркылуу же болбосо электрондук форматта көрсөтүлөт.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук форматта көрсөтүүлөрдүн тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат, аларды көрсөтүүнүн тартиби мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тиешелүү стандартында жана административдик регламентинде аныкталат.

2. Администрациялык аймактык бирдиктерде, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер иштеген чек араларда мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттары түзүлөт.

3. Уюштуруу жана башпаана бөлүп берүү тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерге жүктөлөт. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттарынын башпааналары стандарттын талаптарына жооп берүүгө тийиш.

4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттары стационардык жана/же көчмө (мобилдүү) болушу мүмкүн.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүүнүн стационардык пункттары жайгашкан жерден алыс турган калктуу конуштарда кыйла талап кылынган мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр ыйгарым укуктуу мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин адистеринин катышуусу менен көчмө (мобилдүү) жетүү пункттары тарабынан көрсөтүлөт.

5. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүүнүн стационардык же көчмө (мобилдүү) пункттарынын ишин уюштуруу кызмат көрсөтүүлөрдүн тиешелүү стандарттарына жооп берүүгө тийиш.

6. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттарын бирдиктүү терезе ыкмасы боюнча түзүшөт.

7. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү башкалар менен тең шарттарда алуу үчүн зарыл шарттар түзүлөт. Бул категориядагы керектөөчүлөргө мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тартибине жана шарттарына карата талаптар тиешелүү стандартта камтылууга тийиш.

8. Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын, жеткиликтүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоонун каражаттарын жана булактарын өткөрүп берүү менен жеке юридикалык жана жеке жактарга аткарууга өткөрүп бере алышат.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жеке юридикалык жана жеке жактарга аткарууга өткөрүп берүү ведомстволор аралык комиссиянын оң корутундусу алынгандан кийин мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жеке юридикалык жана жеке жактардын аткаруусуна өткөрүп берген мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдө ушул Мыйзамдын ченемдерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы, анын ичинде белгиленген стандарттарды, ошондой эле кызматтарды акы төлөө негизинде көрсөтүү үчүн ушул Мыйзамдын 7-беренесинде баяндалган негиздерди сактоо үчүн толук жоопкерчилик тартышат.

    -  1-бөлүгүн төмөнкү редакцияда берүү:

«1. Мамлекеттик же муниципалдык кызматтар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жетүү пунктары же электрондук формада электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталы аркылуу көрсөтүлөт.»

1. Мамлекеттик же муниципалдык кызматтар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жетүү пунктары же электрондук формада электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталы аркылуу көрсөтүлөт.

 

 

 

2. Администрациялык аймактык бирдиктерде, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер иштеген чек араларда мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттары түзүлөт.

3. Уюштуруу жана башпаана бөлүп берүү тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерге жүктөлөт. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттарынын башпааналары стандарттын талаптарына жооп берүүгө тийиш.

4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттары стационардык жана/же көчмө (мобилдүү) болушу мүмкүн.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүүнүн стационардык пункттары жайгашкан жерден алыс турган калктуу конуштарда кыйла талап кылынган мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр ыйгарым укуктуу мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин адистеринин катышуусу менен көчмө (мобилдүү) жетүү пункттары тарабынан көрсөтүлөт.

5. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүүнүн стационардык же көчмө (мобилдүү) пункттарынын ишин уюштуруу кызмат көрсөтүүлөрдүн тиешелүү стандарттарына жооп берүүгө тийиш.

6. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү пункттарын бирдиктүү терезе ыкмасы боюнча түзүшөт.

7. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү башкалар менен тең шарттарда алуу үчүн зарыл шарттар түзүлөт. Бул категориядагы керектөөчүлөргө мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тартибине жана шарттарына карата талаптар тиешелүү стандартта камтылууга тийиш.

8. Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын, жеткиликтүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоонун каражаттарын жана булактарын өткөрүп берүү менен жеке юридикалык жана жеке жактарга аткарууга өткөрүп бере алышат.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү жеке юридикалык жана жеке жактарга аткарууга өткөрүп берүү ведомстволор аралык комиссиянын оң корутундусу алынгандан кийин мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жеке юридикалык жана жеке жактардын аткаруусуна өткөрүп берген мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдө ушул Мыйзамдын ченемдерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы, анын ичинде белгиленген стандарттарды, ошондой эле кызматтарды акы төлөө негизинде көрсөтүү үчүн ушул Мыйзамдын 7-беренесинде баяндалган негиздерди сактоо үчүн толук жоопкерчилик тартышат.

16-берене. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарга жетүү

16-беренеде

16-берене. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарга жетүү

1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрлери, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жана стандарттары, ведомстволор аралык комиссия жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилеген тартипте жарыяланууга жатат.

Мындан тышкары, жогоруда аталган ченемдик укуктук актылар мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулардын веб-сайттарында жарыяланат, ошондой эле кызмат көрсөтүлгөн жерлерде жайгаштырылууга тийиш.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун электрондук форматка которуу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтар мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык керектөөчүлөрүнө мамлекеттик жана расмий тилде берилиши керек.

3. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жана алардын стандарттары тууралуу маалыматтарды башкалар менен тең шарттарда алуу үчүн зарыл шарттар түзүлөт.

4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө коомчулукту үзгүлтүксүз негизде маалымдап турууга тийиш.

     - 1-бөлүгүн төмөнкү редакцияда берүү: 

«1.  Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрлери, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жана стандарттары, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенти, ведомстволор аралык комиссия жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилеген тартипте жарыяланууга жатат.

Мындан тышкары, жогоруда аталган ченемдик укуктук актылар электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталында, ошондой эле кызмат көрсөтүү жайларда жайгаштырылышы керек.»

 

1.  Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрлери, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жана стандарттары, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенти, ведомстволор аралык комиссия жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгилеген тартипте жарыяланууга жатат.

Мындан тышкары, жогоруда аталган ченемдик укуктук актылар электрондук кызматтардын Мамлекеттик порталында, ошондой эле кызмат көрсөтүү жайларда жайгаштырылышы керек.

 

 

 

2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтар мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык керектөөчүлөрүнө мамлекеттик жана расмий тилде берилиши керек.

3. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жана алардын стандарттары тууралуу маалыматтарды башкалар менен тең шарттарда алуу үчүн зарыл шарттар түзүлөт.

4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө коомчулукту үзгүлтүксүз негизде маалымдап турууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомости, 2006 ж., N 11, 981 б.)

5-статья. Маалыматтарга жетүүгө чектөөлөр

 5-статьяда

5-статья. Маалыматка жетүүгө чектөөлөр

        1. Мамлекеттик жашыруун сырга киргизилген маалыматтар, ошондой эле купуя маалыматтар жетүүгө чектөө коюлган маалыматтар катары таанылат.

Маалыматтарды мамлекеттик жашыруун сырларга кошуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жашыруун сырлар жөнүндө мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызматтык сырларын камтыган, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган башка адамдардын мыйзам менен корголуучу жашыруун сырларын камтыган маалыматтар купуя маалымат катары таанылат.

      2. Ушул мыйзамдын максаттарында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызматтык жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтар катары төмөнкүлөр таанылат:

1) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ишинин коопсуздугун камсыз кылуунун уюштуруу-техникалык эрежелерине гана таандык болгон маалыматтар;

2) жабык угуулар менен жыйналыштардын конкреттүү мазмунун, ошондой эле жабык кеңешме өткөрүүдө же добуш берүүдө кызмат адамынын жеке позициясын чагылдырган маалыматтар;

     3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке турмуштук сырларга, коммерциялык, кесиптик сырларга жана жашыруун сырдын башка түрлөрүнө кирген маалыматтар башка адамдардын мыйзам менен корголгон жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтар болуп саналат. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары, эгерде аларга мыйзам менен белгиленген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга байланыштуу белгилүү болгон башка адамдардын жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтарды ачыкка чыгарса Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

    -  5-статьяны төмөнкү редакцияда берүү:

«5-статья. Маалыматка жетүүгө чектөөлөр.

1. Купуя маалыматтар болуп эсептелген маалыматтардын тизмегин Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамы аныктайт.

2. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызматтык жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтар катары төмөнкүлөр таанылат:

1) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ишинин коопсуздугун камсыз кылуунун уюштуруу-техникалык эрежелерине гана таандык болгон маалыматтар;

2) жабык угуулар менен жыйналыштардын конкреттүү мазмунун, ошондой эле жабык кеңешме өткөрүүдө же добуш берүүдө кызмат адамынын жеке позициясын чагылдырган маалыматтар;

3. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары, эгерде аларга мыйзам менен белгиленген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга байланыштуу белгилүү болгон башка адамдардын жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтарды ачыкка чыгарса Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.»

 

1. Купуя маалыматтар болуп эсептелген маалыматтардын тизмегин Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамы аныктайт.

2. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кызматтык жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтар катары төмөнкүлөр таанылат:

1) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ишинин коопсуздугун камсыз кылуунун уюштуруу-техникалык эрежелерине гана таандык болгон маалыматтар;

2) жабык угуулар менен жыйналыштардын конкреттүү мазмунун, ошондой эле жабык кеңешме өткөрүүдө же добуш берүүдө кызмат адамынын жеке позициясын чагылдырган маалыматтар;

3. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары, эгерде аларга мыйзам менен белгиленген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга байланыштуу белгилүү болгон башка адамдардын жашыруун сырларынан турган купуя маалыматтарды ачыкка чыгарса Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

     

 

16-статья. Расмий маалыматтарды берүү

16-статьяда

16-статья. Расмий маалыматтарды берүү

          1. Расмий маалымат элге жарыялоо аркылуу берилет. Расмий маалыматты алууну камсыз кылуунун башка ыкмалары кошумча түрдө каралышы мүмкүн.

2. Расмий маалыматтарды берүү төмөнкүлөрдү жарыялоо аркылуу жүргүзүлөт:

1) белгиленген жарыялоо тартибин жана мөөнөттөрүн сактоо менен ченемдик укуктук актыларды;

2) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын учурдагы чечимдери жана расмий окуялары жөнүндө маалыматтарды

3) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын иш жыйынтыктары жөнүндө ар жылдык баяндамаларын;

3-1) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын мониторингинин жыйынтыгы жана натыйжалуулугун жана мамлекеттик программаларды ишке ашыруу тууралуу отчетторун;  

4) башка маалыматтык материалдарды.

     - 1-бөлүгүн төмөнкү редакцияда берүү:

«1. Расмий маалымат мамлекеттик органдын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдын Интернеттеги сайтында же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка сайтта элге жарыялоо аркылуу берилет. Расмий маалыматты алууну камсыз кылуунун башка ыкмалары кошумча түрдө каралышы мүмкүн.»

 

1. Расмий маалымат мамлекеттик органдын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдын Интернеттеги сайтында же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка сайтта элге жарыялоо аркылуу берилет. Расмий маалыматты алууну камсыз кылуунун башка ыкмалары кошумча түрдө каралышы мүмкүн.

2. Расмий маалыматтарды берүү төмөнкүлөрдү жарыялоо аркылуу жүргүзүлөт:

1) белгиленген жарыялоо тартибин жана мөөнөттөрүн сактоо менен ченемдик укуктук актыларды;

2) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын учурдагы чечимдери жана расмий окуялары жөнүндө маалыматтарды

3) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын иш жыйынтыктары жөнүндө ар жылдык баяндамаларын;

3-1) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын мониторингинин жыйынтыгы жана натыйжалуулугун жана мамлекеттик программаларды ишке ашыруу тууралуу отчетторун;  

4) башка маалыматтык материалдарды.

22-статья. Тикелей жетүүнү камсыз кылуу формалары

22-статьяда

22-статья. Тикелей жетүүнү камсыз кылуу формалары

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын документтерин жана материалдарын тикелей алуу:

1) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын расмий маалыматтарынын фонддору;

2) расмий маалыматтардын китепканалык фонддору;

3) маалымат базалары аркылуу камсыз кылынат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

-   3-пункту төмөнкү редакцияда берүү:

«3) интернеттеги сайттар аркылуу камсыз кылынат.»

      Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын документтерин жана материалдарын тикелей алуу:

1) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын расмий маалыматтарынын фонддору;

2) расмий маалыматтардын китепканалык фонддору;

3) интернеттеги сайттар аркылуу камсыз кылынат.

25-статья. Маалымат базаларына жеткиликтүүлүгү

25-статьяда

25-статья. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын Интернеттеги сайттары

1. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын расмий маалыматтарынын маалымат базасын бириктирген расмий маалыматтардын борбордоштурулган автоматташтырылган маалымат тутумун иштеп чыгуу жана кармап туруу боюнча ишчараларды жүзөгө ашырат.

2. Расмий маалыматтар тутуму Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган ченемдик актылардын толук тизмегин жана текстери бар маалымат базасын камтуусу тийиш. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары документтер менен материалдардын электрондук версияларынын жеткиликтүү болушун уюштурат.

3. Расмий маалыматтар тутуму ааламдашкан санариптик тармактарды пайдалануучулар үчүн жеткиликтүү болуусу тийиш. Расмий маалыматтардын борбордоштурулган автоматташтырылган маалымат тутумунда камтылган документтер жана материалдар менен акысыз таанышуу жана акысыз электрондук көчүрүп алуу камсыз кылынат. Расмий маалыматтардын борбордоштурулган маалымат тутумуна киргизилген документтердин жана башка маалыматтардын электрондук версияларынын ишенимдүүлүгүнө тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары жоопкерчиликтүү болот.

4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары маалымат базаларын пайдалануунун негизинде маалымат берүү жөнүндө суроо-талаптарды аткаруу ишине келишимдик негизде адистешкен уюмдарды тартууга укуктуу. Адистешкен уюм тарабынан камсыз кылынуучу маалыматтын тууралыгына, толук мүнөзүнө жана ушул Мыйзамдын башка талаптарынын аткарылышына мамлекеттик орган жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органы жоопкерчиликтүү болот. Ушул Мыйзамга ылайык берилүүгө тийиш болгон, суратылган документтер жана материалдар адистешкен уюмда жок болгондо суроо-талап боюнча маалымат берүүнү мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын ушуга жооптуу кызмат адамы камсыз кылат.

      -  25-статьяны төмөнкү редакцияда берүү:

«25-статья. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын Интернеттеги сайттары

1. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын расмий маалыматтарын жайгаштыруу үчүн Интернетте сайттарды ачууга милдеттүү. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайты деп ушул Мыйзамдын максаттарына ылайык Интернет аркылуу аларга жетүүгө мүмкүн болгон жана домен зонасында "KG" аталышындагы бир дарек менен бириктирилген маалыматтардын жыйындысы эсептелет.

2. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайтында ушул Мыйзамдын 16-статьясында каралган маалымат жайгаштырылат.

3. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайты анда жайгашкан маалыматтар жана документтер менен акысыз таанышууну жана акысыз электрондук көчүрүүнү камсыз кылышы керек.  Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайтында жайгаштырылган документтердин жана башка расмий маалыматтардын электрондук версияларынын тактыгы үчүн жоопкерчиликти тийиштүү мамлекеттик орган жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу орган тартышат.  

4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары келишимдүү түрдө сайттарды ачууга жана иштетүүгө адистештирилген уюмдарды тартууга укуктуу.   Адистешкен уюм тарабынан камсыздалган маалыматтын тууралыгы, толуктугу жана актуалдуулугу үчүн жоопкерчиликти жана ушул Мыйзамдын башка талаптарын аткарууга жоопкерчиликти тийиштүү мамлекеттик орган жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу орган тартышат.  

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын аймагында күчүнө ээ болгон баардык ченемдик акттардын толук тизмеги жана тексттери камтылган расмий маалыматтардын борбордоштурулган системасын түзүү жана иштетүүнү камсыз кылат. Расмий маалыматтардын борбордоштурулган системасына жетүү ушул статьяда бекитилген талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сайты аркылуу жүргүзүлөт.» 

1. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын расмий маалыматтарын жайгаштыруу үчүн Интернетте сайттарды ачууга милдеттүү. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайты деп ушул Мыйзамдын максаттарына ылайык Интернет аркылуу аларга жетүүгө мүмкүн болгон жана домен зонасында "KG" аталышындагы бир дарек менен бириктирилген маалыматтардын жыйындысы эсептелет.

2. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайтында ушул Мыйзамдын 16-статьясында каралган маалымат жайгаштырылат.

3. Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайты анда жайгашкан маалыматтар жана документтер менен акысыз таанышууну жана акысыз электрондук көчүрүүнү камсыз кылышы керек.  Мамлекеттик органдын (жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын) Интернеттеги сайтында жайгаштырылган документтердин жана башка расмий маалыматтардын электрондук версияларынын тактыгы үчүн жоопкерчиликти тийиштүү мамлекеттик орган жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу орган тартышат.  

4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары келишимдүү түрдө сайттарды ачууга жана иштетүүгө адистештирилген уюмдарды тартууга укуктуу.   Адистешкен уюм тарабынан камсыздалган маалыматтын тууралыгы, толуктугу жана актуалдуулугу үчүн жоопкерчиликти жана ушул Мыйзамдын башка талаптарын аткарууга жоопкерчиликти тийиштүү мамлекеттик орган жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу орган тартышат.  

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын аймагында күчүнө ээ болгон баардык ченемдик акттардын толук тизмеги жана тексттери камтылган расмий маалыматтардын борбордоштурулган системасын түзүү жана иштетүүнү камсыз кылат. Расмий маалыматтардын борбордоштурулган системасына жетүү ушул статьяда бекитилген талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сайты аркылуу жүргүзүлөт. 

 

31-статья. Автоматташтырылган маалымат тутумдарындагы маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу

31-статьяда

31-статья. Маалымат тутумдарындагы маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу

1. Автоматташтырылган маалымат тутумдарындагы маалыматка жетүү укугун камсыз кылуу үчүн мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары:

- аталган тутумдарды жалпы пайдалануудагы байланыш тармактарына туташтырат жана бул тармакка туташкан жарандар жана уюмдар чектөөсүз жеткиликтүү болушу үчүн маалыматтарды мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын расмий серверине (сайтына, порталына) жайгаштырат;

- жарандар жана уюмдар үчүн жетүүлөрүнө жеңил болгон жерлерде: мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана муниципалдык китепканалардын, почта бөлүмдөрүнүн жайларында жана мыйзамдарда аныкталган башка жерлерде жалпы пайдалануудагы тармактарга туташылган абоненттик пункттарды түзүшөт;

- суроо-талаптарды алуу жана суралган маалыматты берүү үчүн электрондук почта дареги бөлүнүп көрсөтүлөт;

- расмий серверде (сайтта, порталда) жайгаштырылган маалыматтардын мазмунуна, ишенимдүүлүгүнө жана толук болушуна жоопкер болот.

2. Компьютердин жардамы менен түзүлгөн жана телекоммуникациялык каналдар боюнча берилүүчү документтерде ушул документтер үчүн белгиленген бардык дайындар милдеттүү түрдө көрсөтүлүүсү тийиш. Маалымат электрондук түрдө берилген учурда анын ишенимдүүлүгү электрондук санариптик колтамга менен же мыйзамдарда белгиленген тартипте башкача электрондук ыкма менен ырасталат.

 

      - 31-статьяны төмөнкү редакцияда берүү:

«31-статья. Маалымат тутумдарындагы маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу.

1. Маалымат тутумдарындагы маалыматка жетүү укугун камсыз кылуу үчүн мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары:

- мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалымат системаларын электрондук башкаруунун архитектурасынын коомдук сегментине кошушат;

 -  мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалымат системаларындагы маалыматтарды мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын Интернеттеги сайттарында ачык маалыматтар форматында жайгаштырууну уюштурат; 

- жарандар жана уюмдар үчүн оңой жеткиликтүү жерлерде Интернетке туташтырылган абоненттик пунктарды ачышат: мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын имараттарында, мамлекеттик жана муниципалдык китепканаларда, почта бөлүмдөрүндө жана мыйзамдар тарабынан аныкталган башка жерлерде;

- суралган маалыматтарды алуу жана берүү үчүн электрондук почтанын дарегин түзүшөт;

- расмий серверде (сайт, порталда) жайгаштырылган маалыматтын мазмуну, тактыгы жана толуктугу үчүн жоопкерчилик тартат.

2. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын электрондук документтеринде аталган документтер үчүн баардык реквизиттерди көрсөтүү милдеттүү. Маалымат электрондук формада берилген учурда анын тактыгы электрондук кол тамга же мыйзамда бекитилген тартипте башка электрондук ыкма менен тастыкталат.»

 

1. Маалымат тутумдарындагы маалыматка жетүү укугун камсыз кылуу үчүн мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары:

- мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалымат системаларын электрондук башкаруунун архитектурасынын коомдук сегментине кошушат;

 -  мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын маалымат системаларындагы маалыматтарды мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын Интернеттеги сайттарында ачык маалыматтар форматында жайгаштырууну уюштурат;  

- жарандар жана уюмдар үчүн оңой жеткиликтүү жерлерде Интернетке туташтырылган абоненттик пунктарды ачышат: мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын имараттарында, мамлекеттик жана муниципалдык китепканаларда, почта бөлүмдөрүндө жана мыйзамдар тарабынан аныкталган башка жерлерде;

- суралган маалыматтарды алуу жана берүү үчүн электрондук почтанын дарегин түзүшөт;

- расмий серверде (сайт, порталда) жайгаштырылган маалыматтын мазмуну, тактыгы жана толуктугу үчүн жоопкерчилик тартат.

2. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын электрондук документтеринде аталган документтер үчүн баардык реквизиттерди көрсөтүү милдеттүү. Маалымат электрондук формада берилген учурда анын тактыгы электрондук кол тамга же мыйзамда бекитилген тартипте башка электрондук ыкма менен тастыкталат.