Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия

«Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү туралуу» Мыйзам долбоору  2016-жылдын 4-июлунан тартып коомдук талкууга коюлат

04-07-2016
13:38

ДЕМИЛГЕЧИЛЕР:  Жогорку Кеңештин депутаттары Д.Бекешев, М.Бакиров   

 Сунуш-пикирлерди төмөнкү электрондук даректерге жөнөтүңүз   akismailov@adm.gov.kga.aiylchiev@adm.gov.kgcivic@platforma.kg

Каттоо номери: № 6-18462/16     01.07.16

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

ДОЛБООРУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

1-статья.

Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө»  Мыйзамына ("ЭркинТоо" гезити, № 28,2008-жылдын 18-апрели) төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьяда:

1-бөлүгү«каражаттарга,» деген сөздөн кийин «анын ичинде маалымат технологияларына» деген  сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүгү«күчү,» деген сөздөн кийин «эгерде жеке мүнөздөгү маалымат субъектилеринин укуктары бузулбаса, анда» деген сөздөр менен толукталсын;

2)3-статьяда:

үчүнчү абзац «юридикалык» деген сөздөн кийин «жана (же) жеке жактар» деген сөздөр менен толукталсын;

Онунчу абзацты төмөнкү редакцияда берүү:

«Жеке мүнөздөгү маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган)– ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан берилүүчү жана жеке маалыматтарды иштетүүнү, жеке маалыматтардын субъектин (субъектердин) укугун коргоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочуларды (ээлерин)каттоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочулардын Реестрин жүргүзүүнү ушул Мыйзамдагы талаптарга ылайык камсыз кылуу боюнча иш-милдеттерди жана ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн башка ыйгарым укуктарды, максаттарды жана иш-милдеттерди аткаруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет.»;

он бешинчи абзац«макулдугу -»деген сөздөн кийин «Ушул Мыйзамда каралган формада» деген сөздөр менен толукталсын;

төмөнкү мазмундагы жыйырма экинчи абзац менен толукталсын:

«Жеке мүнөздөгү маалыматтардын системасы – бул маалымат базасында сакталган жеке мүнөздөгү маалыматтар жана аларды иштетүүнү камсыз кылуучу   маалымат технологиялары жана техникалык каражаттардын жыйындысы.»;

3) 8-статьянын 2-бөлүгүнүн б пунктчасы «жана» деген сөздөн кийин «жеке мүнөздөгү маалыматтардын субъектисинин макулдугун алуу мүмкүн болбосо.» деген сөздөр менен толукталсын;

4) 9-статьяда:

статьянын аталышын төмөнкү редакцияда берүү:

«9-статья. Жеке мүнөздөгү маалыматтардын субъектисинин анын жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө макулдугу»;

1-бөлүгүндө:

биринчи сүйлөмдү «чечет» деген сөздөн кийин «жана жеке маалыматты алуу факты далилдене тургандай формада аны иштетүүгө эркин түрдө аң-сезими менен макулдугун берет.» деген сөздөр менен толукталсын:

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Субъекттин макулдугу кагаз бетинде жазуу түрүндө, же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык электрондук кол тамга менен бекитилген электрондук документ түрүндө болушу керек.»;

төмөнкү мазмундагы 5-6-бөлүктөр менен толукталсын:

«5. Жеке мүнөздөгү маалыматтын субъектисинен анын жеке маалыматтарын алуу жана иштетүүгө макулдугун бергенин далилдеп берүү же ушул Мыйзамдын 15-статьясынын 1-2-бөлүгүндө пункттарда, 8-статьянын экинчи бөлүгүндө б пунктчасында белгиленген негиздемелердин көрсөтүлүшүн далилдеп берүү милдеттенмеси жеке маалыматтар массивин кармоочуга (ээсине) жүктөлөт.

6. Жеке мүнөздөгү маалыматтын субъектисинен анын жеке маалыматтарын иштетүүгө, ошону менен катар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү максаттарын кошкондо, электрондук документ түрүндө  макулдугун алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.»;

5)10-статья төмөнкү мазмундагы 1-1 бөлүк менен толукталсын: «1-1. Ошондой эле жеке маалымат субъекти өзүнө тийиштүү жеке маалыматтардын кармоочудан (ээсинен) анын жеке маалыматтарын иштетүү тууралуу маалыматтарды, анын ичинде төмөнкүлөр камтылган маалыматтарды алууга укугу бар:

а) жеке маалыматтардын массивин кармоочудан (ээсинен) жеке маалыматтардын иштетилгендигин далилдеп берүүсүн;

б) жеке маалыматтарды иштетүүнүн максаттарын жана укуктук негиздерин;

в) жеке маалыматтардын массивин кармоочу (ээси) жеке маалыматтарды иштетүүдө колдонгон ыкмалар жана максаттарын; 

г) жеке маалыматтардын массивин кармоочунун (ээсинин) аталышы жана жайгашкан жери, жеке маалыматтарга жетүүгө укугу бар адамдар жана мыйзамдын негизинде же болбосо жеке маалыматтардын массивин кармоочу (ээси)  менен болгон келишимдин негизинде жеке маалыматтарды ачык билген адамдар (кармоочунун (ээсинин) кызматкерлерин эсептебегенде) тууралуу маалыматтар;

д) жеке маалыматтардын субъектине караштуу иштетилип жаткан жеке маалыматтар, аларды алуучу булак; 

е) жеке маалыматтарды иштетүү мөөнөтү, аны менен катар аларды сактоо мөөнөтү;

ж) жеке маалыматтардын субъекти ушул Мыйзамда каралган өз укуктарын жүргүзүү тартиби;

з) алдын ала жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү же жүргүзүү тууралуу маалыматтарды;

и) ушул Мыйзамда жана (же) башка ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматтар.»;

6) 16-статьянын 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын:

7) 18-статьяда:

2-бөлүктүн биринчи сүйлөмүндө «жеке маалыматтар боюнча» жана «бийлик» деген сөздөр алынсын;

4-бөлүктө«бийлик» деген сөз алынсын;

8)21-статьяда:

1-бөлүктү төмөнкү редакцияда берүү:

«1. Жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) жана иштеп чыгуучу жеке маалыматтарды коргоо үчүн зарыл болгон бардык укуктук, уюштуруу жана техникалык чараларды көрүүгө жана (же) алардын кабыл алуусун камсыз кылууга, жеке маалыматтарга мыйзамсыз жана капыстан жетүү, өзгөртүү, жабуу, көчүрүү, башка бирөөгө берүү, жеке маалыматтарды жайылтуу, ошондой эле жеке маалыматтарга карата башка мыйзамсыз аракеттерден коргоону камсыз кылууга милдеттүү.»;

2-бөлүк төмөнкү мазмундагы онунчу, он биринчи, он экинчи абзацтар менен толукталсын:

«- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жеке маалыматтардын маалымат системаларында иштетилип жаткан жеке маалыматтарды коргоо боюнча бекитилген талаптардын аткарылышын камсыздоо, алардын аткарылышы жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылат;

- жеке маалыматтарды алып жүрүүчү машиналардын эсебин каттоо;

- мыйзамсыз кирүүнүн кесепетинен өзгөртүлгөн же жок кылынган жеке маалыматтарды калыбына келтирүүнү камсыз кылуу;»;

төмөнкү мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жеке маалыматтарды маалымат системаларында иштетүү маалында баскыч менен маалыматтарды коргоону, жеке маалыматтардын маалымат системаларында иштетүү маалында жеке маалыматтарды коргоо жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптарды бекитет, алардын аткарылышы бекитилген баскычтарда жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылат.»;

9) 22-статьяда:

1-бөлүк «маалыматтарды» деген сөздөрдөн кийин «алар менен иштөөгө укуктук негиздер болгондо гана» деген сөздөр менен толукталсын;

ушул эле бөлүктө «мүмкүн» деген сөздөн кийин «жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген ыйгарым укуктарынын жана милдеттеринин алкагында гана ушул Мыйзамда бекитилген тийиштүү талаптарга ылайык жеке маалыматтардын маалымат системаларын жаратууга укуктуу.» деген сөздөр менен толукталсын;  

2-бөлүк «массивдерин» деген сөздөрдөн кийин «жана маалымат системаларын» деген сөздөр менен толукталсын; 

3-бөлүк «ылайык» деген сөздөрдөн кийин «мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган,» деген сөздөр менен толукталсын;

10) 23-статья күчүн жоготту деп таанылсын;

11) 24-статьянын 2-бөлүгү төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

«Жеке маалымат субъектине анын жеке маалыматтары үчүнчү тарапка өткөрүп берилгендиги жөнүндө маалыматты билдирүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.»;

12) 25-статьянын 3-бөлүгүндө үчүнчү абзацында «өтө маанилүү» деген сөздөрдү алынсын;

13) 27-статьянын 1-бөлүгү төмөнкү мазмундагы абзац менен толкталсын:

«Тарыхый, социологиялык, медициналык жана башка илимий максаттарда айрым субъекттердин жеке маалыматынын маанилүүлүгүнө карап, аларды жок кылуунун ордуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү тартипте массив кармоочу (ээси) тарабынан мындай жеке маалыматтарды ээсиздендирүүгө жол берилет.»;

14)28-статьянын 1-бөлүгүндө үчүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

15) 29-статьяда экинчи абзацында «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан» деген сөздөралынсын;
16) 5-глава төмөнкү мазмундагы 29-1-статья менен толукталсын: 

«29-1-статья. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган

1. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу органга жеке маалыматтарды иштетүүнү ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык контролдоо, жеке маалыматтардын субъекттин укуктарын камсыз кылуу жүктөлөт. 

2. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган төмөнкү укуктарга ээ:

а)Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген тартиптерге ылайык жеке маалыматтарды иштетүүдө ушул Мыйзамдын талаптары бузулган учурда ишин токтотуп туруу же биротоло токтотуу боюнча чараларды көрүү;

б) жеке маалыматтарды кармоочудан (ээсинен)  мыйзамсыз жол менен алынган жана так эмес жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, жабуу же жок кылууну талап кылуу; 

в) ыйгарым укуктарын ишке ашырууда зарыл болгон маалыматтарды жеке жана юридикалык жактардан сурап-билүү жана мындай маалыматтарды кайтарымсыз алуу;

г) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын, аны менен катар белгисиз адамдардын тобунун укуктарын коргоо боюнча доо арыз менен сотко кайрылуу жана сотто жеке маалыматтардын субъекттеринин кызыкчылыгын коргоо; 

д) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын бузууга байланышкан материалдарды кароо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген талаптарга ылайык бузулган укуктарды калыбына келтирүү жана аныкталган укук бузууларды чететтүү боюнча чараларды көрүү, ошону менен катар ушул Мыйзамдын талаптарын бузган адамдарды административдик жоопко тартуу; 

е) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын бузуу боюнча кылмыштардын белгилери табылган учурда кылмыш ишин козгоо үчүн прокуратура органдарына, башка укуккоргоо органдарына тийиштүү материалдар жиберүү;

ж) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо жаатында ченемдик укуктук тескөөнү жакшыртуу боюнча сунуштарын  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген талаптарга ылайык киргизүү.

3. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган милдеттүү:

а) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоону ушул Мыйзамдын жана башка мыйзамдардын талаптарына ылайык жүргүзүү ;

б) жеке маалыматтарды иштетүүгө байланыштуу маселелер боюнча жарандардын жана юридикалык жактардан түшкөн кайрылуу жана арыздарды кароо, ошондой эле өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында аталган арыздануулар жана кайрылууларды кароонун жыйынтыктары боюнча чечимдерди кабыл алуу жана кабыл алынган чечимдерди кабарлоо;

в) жеке маалыматтарды кармоочулардын Реестринин үстүнөн иш алып баруу;

г) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо жаатында иштердин абалы жана өз ишмердүүлүгү тууралуу жалпыга жарыялана турган отчетторду маалы менен түзүү;

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган дагы башка милдеттерди аткаруу.

3. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган чет мамлекеттердеги жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндө, анын ичинде жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча маалыматтарды эл аралык деңгээлде алмашуу жаатында ыйгарым укуктуу органдар менен кызматташуу жүргүзөт. 

 4. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу органдын чечимдерине карата дооматтар сот тартибинде каралышы мүмкүн.

5. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган тууралуу жобону Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.»;

17) 30-статьяда:

1-бөлүк төмөнкү мазмундагы он экинчи жана он үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

«- маалымат аларга ачык болуучу маалымат алуучулар же маалымат алуучулардын категориясы;

-  болжолдуу түрдө жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү.»;

4-бөлүк «жарыялайт,» деген сөздөн кийин «ошондой эле Интернеттеги расмий сайтында Реестрдин актуалдуу редакциясын жайгаштырат» деген сөздөр менен толукталсын;

төмөнкү мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын;

«5. Жеке маалыматтарды кармоочуларды (ээлерин) жана массивдерди каттоо тартиби, жеке маалыматтардын массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) Реестрин жарыялоо жана анын үстүнөн иш алып барууну Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.».  

 

 

2-статья

Ушул Мыйзам расмий түрдө жарыяланган кундөн тартып, он беш күн ичинде күчүнө кирет. 

3-статья

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты ай ичинде өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга шайкеш келтирсин. 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата

Салыштыруу таблицасы

 

Азыркы редакциясы

Киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана толуктоолор эске алынган жаңы редакциясы

 

2-статья. Ушул Мыйзамдын иштөө чөйрөсү

1. Ушул Мыйзамдын күчү жеке мүнөздөгү маалыматты иштеп чыгууда колдонулган каражаттарга карабастан ошол маалымат менен иштегенде пайда болгон мамилелерге жайылат, буга үчүнчү адамдарга маалыматты өткөрүп берүүнү болтурбоо максатында жеке маалыматтар менен иш жүргүзүү учурлары кирбейт.

2. Ушул Мыйзамдын күчү жеке адамдын өздүк, үйбүлөлүк же чарбалык иштерине байланыштуу жеке маалыматтарды сактоого, иштеп чыгууга жана пайдаланууга жайылбайт.

 

2-статья. Ушул Мыйзамдын иштөө чөйрөсү

1. Ушул Мыйзамдын күчү жеке мүнөздөгү маалыматты иштеп чыгууда колдонулган каражаттарга, анын ичинде маалымат технологияларына карабастан ошол маалымат менен иштегенде пайда болгон мамилелерге жайылат, буга үчүнчү адамдарга маалыматты өткөрүп берүүнү болтурбоо максатында жеке маалыматтар менен иш жүргүзүү учурлары кирбейт.

 

2. Ушул Мыйзамдын күчү, эгерде жеке мүнөздөгү маалымат субъектилеринин укуктары бузулбаса, анда жеке адамдын өздүк, үйбүлөлүк же чарбалык иштерине байланыштуу жеке маалыматтарды сактоого, иштеп чыгууга жана пайдаланууга жайылбайт.

 

3-статья. Терминдер жана аныктамалар

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй негизги терминдер жана аныктамалар колдонулат:

Жеке мүнөздөгү маалыматтар (жеке маалыматтар) - конкреттүү адам жөнүндө материалдык сактоочулар жазылган маалымат, ал конкреттүү адам менен окшоштурулат же окшоштурулушу мүмкүн, ушул адамды түз же кыйыр анын биологиялык, экономикалык, маданий, жарандык же социалдык түрдүүлүгү үчүн анын биологиялык, экономикалык, маданий, жарандык же социалдык идентификация үчүн мүнөздүү болгон бир же бир нече факторлорго шилтеме жасоо жолу менен идентификациялоого мүмкүндүк берет.

Жеке маалыматка: өмүр баяны жана таанууга арналган маалыматтар, жеке мүнөздөмөлөр, үй-бүлөлүк абалы, каржылык абалы, ден соолугу ж.б. жөнүндө маалыматтар кирет.

Жеке маалыматтар тизмеси - бир субъект жөнүндө маалыматтар категорияларынын тизмеси.

Жеке маалыматтар массиви - маалыматты алып жүрүүчүнүн түрүнө жана аларды иштеп чыгууда колдонулган каражаттарга карабастан (архивдер, картотекалар, маалыматтардын электрондук базасы ж.б.) аныкталбаган сандагы субъекттердин жеке маалыматтары таризделген жыйынды.

Жеке маалыматтардын жалпыга жеткиликтүү массивдери - жалпы колдонууга арналган жана аларга жетүү кандайдыр бир мыйзам менен чектелбеген жеке маалыматтар массиви (маалымдамалар, телефон китептери, даректер китептери ж.б.).

Жеке маалыматтардын купуялуулук режими - жеке маалыматтарга жетүү аларды өткөрүп берүү, көрсөтүү жана сактоо шарттарынын чектелишин аныктаган ченемдик жактан белгиленген эрежелер.

Жеке маалыматтар субъекти (субъект) - тиешелүү жеке маалыматтар таандык болгон адам.

Жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) - ушул Мыйзамга ылайык жеке маалыматтардын чогултулушун, сакталышын, иштеп чыгышын жана пайдаланышын контролдогон, жеке маалыматтардын максатын жана категорияларын аныктоо ыйгарым укугу жүктөлгөн мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана юридикалык жактар.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - жеке маалыматтар массивин кармоочуларды (ээлерин) каттоо, жеке маалыматтар массивин кармоочулар реестрин жүргүзүү жана ушул Мыйзамда каралган башка ишмилдеттери жүктөлгөн мамлекеттик орган.

Иштеп чыгуучу - жеке маалыматтын кармоочу (ээси) аныктаган, аны менен түзүлгөн келишимдик негизде жеке маалыматты иштеп чыгууну жүзөгө ашырган жеке же юридикалык жак.

Жеке маалыматтарды алуучу - ушул Мыйзамга ылайык жеке маалыматтар берилген жана көрсөтүлгөн юридикалык же жеке жактар, мамлекеттик бийлик органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле жеке маалыматтар субъекти (субъект).

Жеке маалыматтарды чогултуу - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) тарабынан ошол маалыматтардын субъектинен же башка булактардан мыйзамдуу негизде жеке маалыматтарды алуу жолжобосу.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу - жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топторго бөлүү, жаап коюу, өчүрүү же бузуу максатында автоматташкан каражаттар менен же андай болбогондо жеке маалыматтарды кармоочунун (ээсинин) тапшырмасы-боюнча ыкмага карабай аткарылган операциялар топтому же ар кандай операция.

Жеке маалыматтар субъектинин макулдугу - адамдын ар кандай таризде эркин, конкреттүү, сөзсүз жана түшүнүү менен өз эркин билдирүүсү, ага ылайык субъект өзүнүн жеке маалыматтары менен иш жүргүзүү аркылуу байланышкан жол-жоболорду аткарууга макулдугун бергендиги жөнүндө билдирүүсү.

Жеке маалыматтарды өткөрүп берүү - ушул Мыйзамга жана эл аралык келишимдерге ылайык жеке маалыматтарды кармоочу (ээси) тарабынан үчүнчү жактарга жеке маалыматтарды өткөрүп берүү.

Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү - жеке маалыматтарды кармоочу (ээси) тарабынан башка мамлекеттердин юрисдикциясындагы жеке маалыматтарды кармоочуларга (ээлерине) өткөрүп берүү.

Жеке маалыматтарды актуалдаштыруу - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген жол-жоболорго ылайык жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү изин-суутпай киргизүү.

Жеке маалыматтарды жаап коюу - жеке маалыматтарды өткөрүп берүүнү, такталышын, пайдаланышын жана жоюлушун убактылуу токтотуу.

Жеке маалыматтарды жок кылуу (өчүрүү же бузуу) - жеке маалыматтарды кармоочунун (ээсинин) ошол маалыматтарды калыбына келтирилбес абалга жеткирүү боюнча аракети.

Жеке маалыматтарды ээсиздендирүү - жеке маалыматтардан аларды конкреттүү адам менен окшоштурган бөлүгүн алып салуу.

 

3-статья. Терминдер жана аныктамалар

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй негизги терминдер жана аныктамалар колдонулат:

Жеке мүнөздөгү маалыматтар (жеке маалыматтар) - конкреттүү адам жөнүндө материалдык сактоочулар жазылган маалымат, ал конкреттүү адам менен окшоштурулат же окшоштурулушу мүмкүн, ушул адамды түз же кыйыр анын биологиялык, экономикалык, маданий, жарандык же социалдык түрдүүлүгү үчүн анын биологиялык, экономикалык, маданий, жарандык же социалдык идентификация үчүн мүнөздүү болгон бир же бир нече факторлорго шилтеме жасоо жолу менен идентификациялоого мүмкүндүк берет.

Жеке маалыматка: өмүр баяны жана таанууга арналган маалыматтар, жеке мүнөздөмөлөр, үй-бүлөлүк абалы, каржылык абалы, ден соолугу ж.б. жөнүндө маалыматтар кирет.

Жеке маалыматтар тизмеси - бир субъект жөнүндө маалыматтар категорияларынын тизмеси.

Жеке маалыматтар массиви - маалыматты алып жүрүүчүнүн түрүнө жана аларды иштеп чыгууда колдонулган каражаттарга карабастан (архивдер, картотекалар, маалыматтардын электрондук базасы ж.б.) аныкталбаган сандагы субъекттердин жеке маалыматтары таризделген жыйынды.

Жеке маалыматтардын жалпыга жеткиликтүү массивдери - жалпы колдонууга арналган жана аларга жетүү кандайдыр бир мыйзам менен чектелбеген жеке маалыматтар массиви (маалымдамалар, телефон китептери, даректер китептери ж.б.).

Жеке маалыматтардын купуялуулук режими - жеке маалыматтарга жетүү аларды өткөрүп берүү, көрсөтүү жана сактоо шарттарынын чектелишин аныктаган ченемдик жактан белгиленген эрежелер.

Жеке маалыматтар субъекти (субъект) - тиешелүү жеке маалыматтар таандык болгон адам.

Жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) - ушул Мыйзамга ылайык жеке маалыматтардын чогултулушун, сакталышын, иштеп чыгышын жана пайдаланышын контролдогон, жеке маалыматтардын максатын жана категорияларын аныктоо ыйгарым укугу жүктөлгөн мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана юридикалык жана (же) жеке жактар.

 

Жеке мүнөздөгү маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) –  ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан берилүүчү жана жеке маалыматтарды иштетүүнү, жеке маалыматтардын субъектин (субъектердин) укугун коргоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочуларды (ээлерин) каттоону, жеке маалыматтардын массивин кармоочулардын Реестрин жүргүзүүнү ушул Мыйзамдагы талаптарга ылайык камсыз кылуу боюнча иш-милдеттерди жана ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн башка ыйгарым укуктарды, максаттарды жана иш-милдеттерди аткаруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет.

 

Иштеп чыгуучу - жеке маалыматтын кармоочу (ээси) аныктаган, аны менен түзүлгөн келишимдик негизде жеке маалыматты иштеп чыгууну жүзөгө ашырган жеке же юридикалык жак.

Жеке маалыматтарды алуучу - ушул Мыйзамга ылайык жеке маалыматтар берилген жана көрсөтүлгөн юридикалык же жеке жактар, мамлекеттик бийлик органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле жеке маалыматтар субъекти (субъект).

Жеке маалыматтарды чогултуу - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) тарабынан ошол маалыматтардын субъектинен же башка булактардан мыйзамдуу негизде жеке маалыматтарды алуу жолжобосу.

Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу - жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топторго бөлүү, жаап коюу, өчүрүү же бузуу максатында автоматташкан каражаттар менен же андай болбогондо жеке маалыматтарды кармоочунун (ээсинин) тапшырмасы-боюнча ыкмага карабай аткарылган операциялар топтому же ар кандай операция.

 

Жеке маалыматтар субъектинин макулдугу - Ушул Мыйзамда каралган формада адамдын ар кандай таризде эркин, конкреттүү, сөзсүз жана түшүнүү менен өз эркин билдирүүсү, ага ылайык субъект өзүнүн жеке маалыматтары менен иш жүргүзүү аркылуу байланышкан жол-жоболорду аткарууга макулдугун бергендиги жөнүндө билдирүүсү.

 

Жеке маалыматтарды өткөрүп берүү - ушул Мыйзамга жана эл аралык келишимдерге ылайык жеке маалыматтарды кармоочу (ээси) тарабынан үчүнчү жактарга жеке маалыматтарды өткөрүп берүү.

Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү - жеке маалыматтарды кармоочу (ээси) тарабынан башка мамлекеттердин юрисдикциясындагы жеке маалыматтарды кармоочуларга (ээлерине) өткөрүп берүү.

Жеке маалыматтарды актуалдаштыруу - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген жол-жоболорго ылайык жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү изин-суутпай киргизүү.

Жеке маалыматтарды жаап коюу - жеке маалыматтарды өткөрүп берүүнү, такталышын, пайдаланышын жана жоюлушун убактылуу токтотуу.

Жеке маалыматтарды жок кылуу (өчүрүү же бузуу) - жеке маалыматтарды кармоочунун (ээсинин) ошол маалыматтарды калыбына келтирилбес абалга жеткирүү боюнча аракети.

Жеке маалыматтарды ээсиздендирүү - жеке маалыматтардан аларды конкреттүү адам менен окшоштурган бөлүгүн алып салуу.

 

Жеке мүнөздөгү маалыматтардын системасы – бул маалымат базасында сакталган жеке мүнөздөгү маалыматтар жана аларды иштетүүнү камсыз кылуучу   маалымат технологиялары жана техникалык каражаттардын жыйындысы.  

 

8-статья. Жеке маалыматтардын атайын категориялары

1. Расалык же этностук теги, улуттук таандыгы, саясий, диний же философиялык көз караштары жана ден соолугуна, сексуалдык адатына ушул факторлорду ачыкка чыгаруу максатында гана тийиштүү жеке маалыматтарды чогултууга, сактоого жана колдонууга тыюу салынат.

2. Ушул статьянын 1-бөлүгү төмөнкү учурларда колдонулбайт:

а) эгерде жеке маалымат субъекти ошол маалыматтарды жарыялоого жана аны менен иштөөгө макулдугун берсе;

б) эгерде жеке маалымат менен иштөө субъекттин, башка адамдын же тийиштүү адамдар тобунун ден соолугун жана коопсуздугун коргоо үчүн зарыл болсо.

 

8-статья. Жеке маалыматтардын атайын категориялары

1. Расалык же этностук теги, улуттук таандыгы, саясий, диний же философиялык көз караштары жана ден соолугуна, сексуалдык адатына ушул факторлорду ачыкка чыгаруу максатында гана тийиштүү жеке маалыматтарды чогултууга, сактоого жана колдонууга тыюу салынат.

2. Ушул статьянын 1-бөлүгү төмөнкү учурларда колдонулбайт:

а) эгерде жеке маалымат субъекти ошол маалыматтарды жарыялоого жана аны менен иштөөгө макулдугун берсе;

 

 

б) эгерде жеке маалымат менен иштөө субъекттин, башка адамдын же тийиштүү адамдар тобунун ден соолугун жана коопсуздугун коргоо үчүн зарыл болсо жана жеке мүнөздөгү маалыматтардын субъектисинин макулдугун алуу мүмкүн болбосо.

 

9-статья. Жеке маалыматтарды берүү

1. Жеке маалымат субъекти бул Мыйзамдын 15-статьясында каралган учурларды кошпогондо өзүнүн ар кандай жеке маалыматтарын башка бирөөгө берүү жөнүндө маселени өз алдынча чечет. Жеке маалыматтар субъект тарабынан же болбосо анын ишенимдүү адамы тарабынан берилет.

2. Өзүнүн эркиндигин жана укуктарын ишке ашыруу максатында субъект маалыматтарды жана алардын өзгөрүлүшү жөнүндө маалыматты өзүнүн компетенциясынын чегинде жеке маалымат менен иштегенге укугу бар тийиштүү мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берет.

3. Өзүнүн жеке маалыматтарын көрсөтүүнүн алдында субъект жеке маалымат массивин кармоочусунан (ээсинен) чогултула турган маалыматтардын тизмеги, аларды чогултуу жана колдонуу негиздери жана максаттары менен тааныш болушу керек, жеке маалыматтарды үчүнчү тарапка берүү мүмкүнчүлүгү жана жеке маалыматтарды башкача колдонуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат алышы керек.

4. Жеке маалымат субъекти өзүнүн маалыматтарын көрсөтүүдөн баш тарткан учурда өзүнүн баш тартуусунун себебин көрсөтпөөгө укугу бар.

 

9-статья. Жеке мүнөздөгү маалыматтардын субъектисинин анын жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө макулдугу

1. Жеке маалымат субъекти бул Мыйзамдын 15-статьясында каралган учурларды кошпогондо өзүнүн ар кандай жеке маалыматтарын башка бирөөгө берүү жөнүндө маселени өз алдынча чечет жана жеке маалыматты алуу факты далилдене тургандай формада аны иштетүүгө эркин түрдө аң-сезими менен макулдугун берет.  Жеке маалыматтар субъект тарабынан же болбосо анын ишенимдүү адамы тарабынан берилет.

Субъекттин макулдугу кагаз бетинде жазуу түрүндө, же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык электрондук кол тамга менен бекитилген электрондук документ түрүндө  болушу керек.

 

2. Өзүнүн эркиндигин жана укуктарын ишке ашыруу максатында субъект маалыматтарды жана алардын өзгөрүлүшү жөнүндө маалыматты өзүнүн компетенциясынын чегинде жеке маалымат менен иштегенге укугу бар тийиштүү мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берет.

3. Өзүнүн жеке маалыматтарын көрсөтүүнүн алдында субъект жеке маалымат массивин кармоочусунан (ээсинен) чогултула турган маалыматтардын тизмеги, аларды чогултуу жана колдонуу негиздери жана максаттары менен тааныш болушу керек, жеке маалыматтарды үчүнчү тарапка берүү мүмкүнчүлүгү жана жеке маалыматтарды башкача колдонуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат алышы керек.

4. Жеке маалымат субъекти өзүнүн маалыматтарын көрсөтүүдөн баш тарткан учурда өзүнүн баш тартуусунун себебин көрсөтпөөгө укугу бар.

5. Жеке мүнөздөгү маалыматтын субъектисинен анын жеке маалыматтарын алуу жана иштетүүгө макулдугун бергенин далилдеп берүү же ушул Мыйзамдын 15-статьясынын 1-2-бөлүгүндө пункттарда, 8-статьянын экинчи бөлүгүндө б пунктчасында белгиленген негиздемелердин көрсөтүлүшүн далилдеп берүү милдеттенмеси жеке маалыматтар массивин кармоочуга (ээсине) жүктөлөт.    

6. Жеке мүнөздөгү маалыматтын субъектисинен анын жеке маалыматтарын иштетүүгө, ошону менен катар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү максаттарын кошкондо, электрондук документ түрүндө  макулдугун алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.  

10-статья. Субъекттин өзүнүн жеке маалыматтарына жеткиликтүү болушу

1. Жеке маалымат субъекти өзүнө тийиштүү жеке маалыматтардын кармоочуда (ээсинде) бар экендигин жана аларга жетүү укугу бар. Жеке маалыматка жетүү укугу ушул Мыйзамдын 15-статьясында каралган учурларда гана чектелет.

2. Жарандарды маалымат массивдерин кармоочуларда (ээлеринде) жеке маалыматтардын бар болушу жөнүндө маалымдоо жеке маалымат массивдерин кармоочуларынын (ээлеринин) жалпыга жеткиликтүү Реестринин негизинде жүргүзүлөт, ал ушул Мыйзамдын 30-статьясына ылайык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

3. Жеке мүнөздөгү маалыматтарды анын субъектисине берүү субъекттин демилгеси боюнча субъекттин кат аркылуу суроо-талабы жана аны күбөлөндүргөн документтин негизинде акысыз жүргүзүлөт. Эгерде мындай маалыматтарды алардын наркынан ашпаган өлчөмдө материалдык сактоочу аркылуу берилсе, анда акы ошондой гана учурларда төлөнөт. Жеке маалыматтардын бар болушу жөнүндө маалымат жана жеке маалыматтын өзү субъектке арыз берген учурдан 7 күндөн ашпаган мөөнөттө берилет.

4. Субъекттин жеке маалыматтарынын бар болушу жана анын мазмуну жөнүндө маалымат жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) тарабынан жалпыга жеткиликтүү түрдө, так жана ачык баяндалып, башка субъекттерге тийиштүү жеке маалыматтарды өзүнө камтыбашы керек.

5. Жеке маалыматтар субъекти өзү жөнүндө жеке маалыматтарды камтыган документтер менен таанышууга укугу бар.

 

10-статья. Субъекттин өзүнүн жеке маалыматтарына жеткиликтүү болушу

1. Жеке маалымат субъекти өзүнө тийиштүү жеке маалыматтардын кармоочуда (ээсинде) бар экендигин жана аларга жетүү укугу бар. Жеке маалыматка жетүү укугу ушул Мыйзамдын 15-статьясында каралган учурларда гана чектелет.

1-1. Ошондой эле жеке маалымат субъекти өзүнө тийиштүү жеке маалыматтардын кармоочудан (ээсинен) анын жеке маалыматтарын иштетүү тууралуу маалыматтарды, анын ичинде төмөнкүлөр камтылган маалыматтарды алууга укугу бар:

а) жеке маалыматтардын массивин кармоочудан (ээсинен) жеке маалыматтардын иштетилгендигин далилдеп берүүсүн;

б) жеке маалыматтарды иштетүүнүн максаттарын жана укуктук негиздерин;

в) жеке маалыматтардын массивин кармоочу (ээси) жеке маалыматтарды иштетүүдө колдонгон ыкмалар жана максаттарын; 

г) жеке маалыматтардын массивин кармоочунун (ээсинин) аталышы жана жайгашкан жери, жеке маалыматтарга жетүүгө укугу бар адамдар жана мыйзамдын негизинде же болбосо жеке маалыматтардын массивин кармоочу (ээси)  менен болгон келишимдин негизинде жеке маалыматтарды ачык билген адамдар (кармоочунун (ээсинин) кызматкерлерин эсептебегенде) тууралуу маалыматтар;

д) жеке маалыматтардын субъектине караштуу иштетилип жаткан жеке маалыматтар, аларды алуучу булак; 

е) жеке маалыматтарды иштетүү мөөнөтү, аны менен катар аларды сактоо мөөнөтү;

ж) жеке маалыматтардын субъекти ушул Мыйзамда каралган өз укуктарын жүргүзүү тартиби;

з) алдын ала жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү же жүргүзүү тууралуу маалыматтарды;

и) ушул Мыйзамда жана (же) башка ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматтар;

2. Жарандарды маалымат массивдерин кармоочуларда (ээлеринде) жеке маалыматтардын бар болушу жөнүндө маалымдоо жеке маалымат массивдерин кармоочуларынын (ээлеринин) жалпыга жеткиликтүү Реестринин негизинде жүргүзүлөт, ал ушул Мыйзамдын 30-статьясына ылайык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

3. Жеке мүнөздөгү маалыматтарды анын субъектисине берүү субъекттин демилгеси боюнча субъекттин кат аркылуу суроо-талабы жана аны күбөлөндүргөн документтин негизинде акысыз жүргүзүлөт. Эгерде мындай маалыматтарды алардын наркынан ашпаган өлчөмдө материалдык сактоочу аркылуу берилсе, анда акы ошондой гана учурларда төлөнөт. Жеке маалыматтардын бар болушу жөнүндө маалымат жана жеке маалыматтын өзү субъектке арыз берген учурдан 7 күндөн ашпаган мөөнөттө берилет.

4. Субъекттин жеке маалыматтарынын бар болушу жана анын мазмуну жөнүндө маалымат жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) тарабынан жалпыга жеткиликтүү түрдө, так жана ачык баяндалып, башка субъекттерге тийиштүү жеке маалыматтарды өзүнө камтыбашы керек.

5. Жеке маалыматтар субъекти өзү жөнүндө жеке маалыматтарды камтыган документтер менен таанышууга укугу бар.

 

 

16-статья. Жеке маалымат массивдерин кармоочулар (ээлери)

1. Жеке маалымат массивдери менен иштеген мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жеке маалымат массивдерин кармоочулар (ээлери) катары болууга укуктары бар.

2. Юридикалык жактар ушул Мыйзамдын 30-статьясына ылайык жеке маалыматтар массивдерин кармоочулар (ээлери) катары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөндөн кийин жеке маалымат менен иштөөгө укук алат.

3. Жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүнү болтурбоо максатында ошол маалыматтар менен иштеген юридикалык жактар жеке маалыматтар массивдерин кармоочулары (ээлери) болуп саналбайт.

 

16-статья. Жеке маалымат массивдерин кармоочулар (ээлери)

1. Жеке маалымат массивдери менен иштеген мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жеке маалымат массивдерин кармоочулар (ээлери) катары болууга укуктары бар.

2. Юридикалык жактар ушул Мыйзамдын 30-статьясына ылайык жеке маалыматтар массивдерин кармоочулар (ээлери) катары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөндөн кийин жеке маалымат менен иштөөгө укук алат.

 

18-статья. Жеке маалыматтар тизмегин түзүү боюнча жеке маалыматтарды кармоочулардын (ээлеринин) милдеттери

1. Жеке маалыматтар менен иш жүргүзгөн кармоочулар (ээлери) компетенцияларынын чегинде өздөрүнүн ишмердиктеринин өзгөчөлүгүнө жараша жеке маалыматтар тизмегин иштеп чыгышат жана аны жетекчиликке алышат.

2. Жогоруда көрсөтүлгөн тизмектер жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик бийлик органы менен макулдашылат, ошол органда катталат жана ал орган тарабынан жыл сайын басылып чыгарыла турган жеке маалыматтар массивдерин кармоочуларынын (ээлеринин) реестринде жарыяланат. Бул тизмектер мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн колдонула турган маалыматтардын көлөмүн белгилейт.

3. Жеке маалыматтар тизмектерин каттоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча жеке маалыматтар менен иш жүргүзгөн жеке маалыматтарды кармоочулар (ээлери) өздөрүнүн ишмердиктеринин өзгөчөлүгүнө ылайык жеке маалыматтар тизмектерин иштеп чыгышат жана аларды ыйгарым укуктуу мамлекеттик бийлик органы менен макулдашат.

5. Жеке маалыматтардын тизмектери ал маалыматтарды чогултуу максатына ылайык келиши керек. Башка мүнөздөгү максаттарды ишке ашыруу үчүн белгиленген тизмектерди кеңейтүүгө жол берилбейт.

 

18-статья. Жеке маалыматтар тизмегин түзүү боюнча жеке маалыматтарды кармоочулардын (ээлеринин) милдеттери

1. Жеке маалыматтар менен иш жүргүзгөн кармоочулар (ээлери) компетенцияларынын чегинде өздөрүнүн ишмердиктеринин өзгөчөлүгүнө жараша жеке маалыматтар тизмегин иштеп чыгышат жана аны жетекчиликке алышат.

2. Жогоруда көрсөтүлгөн тизмектер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашылат, ошол органда катталат жана ал орган тарабынан жыл сайын басылып чыгарыла турган жеке маалыматтар массивдерин кармоочуларынын (ээлеринин) Реестринде жарыяланат. Бул тизмектер мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн колдонула турган маалыматтардын көлөмүн белгилейт.

3. Жеке маалыматтар тизмектерин каттоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча жеке маалыматтар менен иш жүргүзгөн жеке маалыматтарды кармоочулар (ээлери) өздөрүнүн ишмердиктеринин өзгөчөлүгүнө ылайык жеке маалыматтар тизмектерин иштеп чыгышат жана аларды ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашат

5. Жеке маалыматтардын тизмектери ал маалыматтарды чогултуу максатына ылайык келиши керек. Башка мүнөздөгү максаттарды ишке ашыруу үчүн белгиленген тизмектерди кеңейтүүгө жол берилбейт.

 

21-статья. Жеке маалыматтарды коргоону уюштуруу жана техникалык чаралары

1. Жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) жана иштеп чыгуучу жеке маалыматтарды иштеп чыгууну жөнгө салган техникалык коопсуздук чараларына карата жана уюштуруу чараларынын кепилдиктерин камсыз кылууга милдеттүү.

2. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын кармоочусу (ээси) жана иштеп чыгуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

- жеке маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн колдонулган жабдуулар башка адамдарга жеткиликтүү болбой тургандыгын камсыз кылууга (жеткиликтүүлүктү контролдоо);

- маалымат сактоочу ээн баштык менен окууга, көчүрүүгө, өзгөртүүгө же алып чыгууга тоскоолдук кылууга (маалымат сактоочу пайдаланууну контролдоого);

- жеке маалыматтарды ээн баштык менен жаздырууга жана жазылган жеке маалыматтарды өзгөртүүгө же өчүрүүгө (жазгандыгын контролдоо) тоскоолдук кылууга жана жеке маалыматтар качан, кайсы жана ким тарабынан өзгөртүлгөндүгүн кийин аныктоо мүмкүндүгүн камсыз кылууга;

- маалыматтарды берүү каражаттарына карабай жеке маалыматтарды ташууга арналган маалыматтарды иштеп чыгуу тутумдарынын коопсуздугун камсыз кылууга (маалыматтарды берүү каражаттарын контролдоо);

- маалыматтарды иштеп чыгуу тутумдарынын ар бир пайдалануучусу иштеп чыгуу үчүн өзүнө уруксат берилген жеке маалыматтарга гана жеткиликтүү болушун камсыз кылууга ( контролдоо);

- маалыматтарды иштеп чыгуу тутумуна качан, кайсы жана ким тарабынан жеке маалыматтар киргизилгендигин кийин аныктоо мүмкүндүгүн камсыз кылууга (маалымат киргизүүнү контролдоо);

- жеке маалыматтарды өткөрүп берүүдө жана ташууда аларды уруксатсыз окууну, көчүрүүнү, өзгөртүүнү жана жок кылууну болтурбоого (транспорттук контролдоо);

- жеке маалыматтарды иштеп чыгууда алынган маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга.

 

21-статья. Жеке маалыматтарды коргоону уюштуруу жана техникалык чаралары

1. Жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) жана иштеп чыгуучу жеке маалыматтарды коргоо үчүн зарыл болгон бардык укуктук, уюштуруу жана техникалык чараларды көрүүгө жана (же) алардын кабыл алуусун камсыз кылууга, жеке маалыматтарга мыйзамсыз жана капыстан жетүү, өзгөртүү, жабуу, көчүрүү, башка бирөөгө берүү, жеке маалыматтарды жайылтуу, ошондой эле жеке маалыматтарга карата башка мыйзамсыз аракеттерден коргоону камсыз кылууга милдеттүү.

2. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын кармоочусу (ээси) жана иштеп чыгуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

- жеке маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн колдонулган жабдуулар башка адамдарга жеткиликтүү болбой тургандыгын камсыз кылууга (жеткиликтүүлүктү контролдоо);

- маалымат сактоочу ээн баштык менен окууга, көчүрүүгө, өзгөртүүгө же алып чыгууга тоскоолдук кылууга (маалымат сактоочу пайдаланууну контролдоого);

- жеке маалыматтарды ээн баштык менен жаздырууга жана жазылган жеке маалыматтарды өзгөртүүгө же өчүрүүгө (жазгандыгын контролдоо) тоскоолдук кылууга жана жеке маалыматтар качан, кайсы жана ким тарабынан өзгөртүлгөндүгүн кийин аныктоо мүмкүндүгүн камсыз кылууга;

- маалыматтарды берүү каражаттарына карабай жеке маалыматтарды ташууга арналган маалыматтарды иштеп чыгуу тутумдарынын коопсуздугун камсыз кылууга (маалыматтарды берүү каражаттарын контролдоо);

- маалыматтарды иштеп чыгуу тутумдарынын ар бир пайдалануучусу иштеп чыгуу үчүн өзүнө уруксат берилген жеке маалыматтарга гана жеткиликтүү болушун камсыз кылууга ( контролдоо);

- маалыматтарды иштеп чыгуу тутумуна качан, кайсы жана ким тарабынан жеке маалыматтар киргизилгендигин кийин аныктоо мүмкүндүгүн камсыз кылууга (маалымат киргизүүнү контролдоо);

- жеке маалыматтарды өткөрүп берүүдө жана ташууда аларды уруксатсыз окууну, көчүрүүнү, өзгөртүүнү жана жок кылууну болтурбоого (транспорттук контролдоо);

- жеке маалыматтарды иштеп чыгууда алынган маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга.

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жеке маалыматтардын маалымат системаларында иштетилип жаткан жеке маалыматтарды коргоо боюнча бекитилген талаптардын аткарылышын камсыздоо, алардын аткарылышы жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылат;

- жеке маалыматтарды алып жүрүүчү машиналардын эсебин каттоо;

- мыйзамсыз кирүүнүн кесепетинен өзгөртүлгөн же жок кылынган жеке маалыматтарды калыбына келтирүүнү камсыз кылуу;

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жеке маалыматтарды маалымат системаларында иштетүү маалында баскыч менен маалыматтарды коргоону, жеке маалыматтардын маалымат системаларында иштетүү маалында жеке маалыматтарды коргоо жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптарды бекитет, алардын аткарылышы бекитилген баскычтарда жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылат.

22-статья. Жеке маалыматтарды өз ара алмашууда мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери

1. Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн аракетинде жеке маалыматтардын мамлекеттик башка кармоочуларында (ээлеринде) болгон жеке маалыматтарды пайдаланышы мүмкүн.

2. Мамлекеттик бийлик органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан мамлекеттик жеке маалыматтардын түрдүү кармоочуларынан (ээлеринен) алынган жеке маалыматтардын топтолгон массивдерин түзүүгө уруксат берилбейт.

3. Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жеке маалыматтарды мамлекеттик башка кармоочулардан (ээлеринен) алган жеке маалымат массивдеринин пайдаланышын контролдоо Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамына ылайык жогору турган инстанциялар, укук коргоочу органдар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) тарабынан жүзөгө ашырылат.

 

22-статья. Жеке маалыматтарды өз ара алмашууда мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери

1. Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн аракетинде жеке маалыматтардын мамлекеттик башка кармоочуларында (ээлеринде) болгон жеке маалыматтарды алар менен иштөөгө укуктук негиздер болгондо гана пайдаланышы мүмкүн жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген ыйгарым укуктарынын жана милдеттеринин алкагында гана ушул Мыйзамда бекитилген тийиштүү талаптарга ылайык жеке маалыматтардын маалымат системаларын жаратууга укуктуу.  

2. Мамлекеттик бийлик органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан мамлекеттик жеке маалыматтардын түрдүү кармоочуларынан (ээлеринен) алынган жеке маалыматтардын топтолгон массивдерин жана маалымат системаларын түзүүгө уруксат берилбейт.

3. Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жеке маалыматтарды мамлекеттик башка кармоочулардан (ээлеринен) алган жеке маалымат массивдеринин пайдаланышын контролдоо Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамына ылайык мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган, жогору турган инстанциялар, укук коргоочу органдар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) тарабынан жүзөгө ашырылат

23-статья. Жеке маалыматтар менен мамлекеттик маалымдама тейлөөнү уюштуруу

1. Жеке маалыматтар менен жеке жана юридикалык жактарды маалымдама тейлөөнү уюштуруу максатында мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган мыйзамдын негизде алган жеке маалыматтардын мамлекеттик кармоочуларында (ээлеринде) сакталып турган баштапкы эсепке алуу маалыматтарынын негизинде жеке жактардын баштапкы эсепке алуу каттоосун жүргүзөт.

2. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган жеке маалыматтардын баштапкы эсепке алуу каттоосунун маалыматтарынын негизинде мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жеке жана юридикалык жактарга маалымдама тейлөөнү уюштурат.

3. Жеке маалыматтардын баштапкы эсепке алуу каттоосун жүргүзүү жана маалымдама тейлөөнү уюштуруу тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

 

Күчүн жоготту деп таануу

24-статья. Жеке маалыматтарды өткөрүп берүү

1. Жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) ал маалыматтарды башка кармоочуга (ээсине) жеке маалыматтар субъектинин макулдугусуз төмөнкү учурларда өткөрүп берүүгө укуктуу:

- жеке маалымат субъектинин кызыкчылыгын коргоо үчүн өтө зарыл болгон учурда;

- мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын суроо-талабы боюнча, эгерде суралып жаткан жеке маалыматтардын тизмеги сурап жаткан органдын ыйгарым укугуна ылайык келсе;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде.

2. Жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) жеке маалымат субъектине анын жеке маалыматтары үчүнчү тарапка өткөрүп берилгендиги жөнүндө маалыматты бир жуманын ичинде каалаган таризде билдириши керек.

3. Жеке маалыматтарды өткөрүп берүүдө алуучуга ошол маалыматтардын купуялуулук режимин сактоо милдети жүктөлөт.

4. Мамлекеттик бюджеттин каражаттарына чогултулган жеке маалыматтар мамлекеттик бийлик органдарына жана бюджеттик чөйрөдөгү уюмдарга, ошондой эле жеке маалыматтар субъекттин өзүнө акысыз берилет.

 

24-статья. Жеке маалыматтарды өткөрүп берүү

1. Жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) ал маалыматтарды башка кармоочуга (ээсине) жеке маалыматтар субъектинин макулдугусуз төмөнкү учурларда өткөрүп берүүгө укуктуу:

- жеке маалымат субъектинин кызыкчылыгын коргоо үчүн өтө зарыл болгон учурда;

- мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын суроо-талабы боюнча, эгерде суралып жаткан жеке маалыматтардын тизмеги сурап жаткан органдын ыйгарым укугуна ылайык келсе;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде.

2. Жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) жеке маалымат субъектине анын жеке маалыматтары үчүнчү тарапка өткөрүп берилгендиги жөнүндө маалыматты бир жуманын ичинде каалаган таризде билдириши керек. Жеке маалымат субъектине анын жеке маалыматтары үчүнчү тарапка өткөрүп берилгендиги жөнүндө маалыматты билдирүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

3. Жеке маалыматтарды өткөрүп берүүдө алуучуга ошол маалыматтардын купуялуулук режимин сактоо милдети жүктөлөт.

4. Мамлекеттик бюджеттин каражаттарына чогултулган жеке маалыматтар мамлекеттик бийлик органдарына жана бюджеттик чөйрөдөгү уюмдарга, ошондой эле жеке маалыматтар субъекттин өзүнө акысыз берилет.

 

25-статья. Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү

1. Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүүдө Кыргыз Республикасынын юрисдикциясында болгон маалымат берүүчү жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) тараптар ортосунда эларалык келишимдин болгондугун эске алат, ал келишимге ылайык алуучу тарап жеке маалыматтарды коргоо жана Кыргыз Республикасында белгиленген шайкеш деңгээлде коргоону камсыз кылат.

2. Кыргыз Республикасы өзүнүн аймагында болгон же анын аймагы аркылуу өткөрүп берилген жеке маалыматтардын сакталышын, аларды бузуу же уруксатсыз пайдаланууну четтеткен мыйзамдуу чараларды камсыз кылат.

3. Жеке маалыматтар субъектилердин эркиндигин жана укуктарын шайкеш деңгээлде корголушун камсыз кылбаган өлкөлөргө жеке маалыматтарды өткөрүп берүү төмөнкү шартта мүмкүн:

- жеке маалымат субъектисинин бул өткөрүп берүүгө макулдугу болгондо;

- эгерде өткөрүп берүү жеке маалыматтар субъектисинин өтө маанилүү кызыкчылыгын коргоо үчүн керек болсо;

- эгерде жеке маалыматтар жалпыга жеткиликтүү массивде камтылса.

4. Глобалдуу маалымат тармагы боюнча (Интернет ж.б.) жеке маалыматтарды берүүдө ошол маалыматтарды берген жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) керектүү коргоо каражаттары менен, анын ичинде маалыматтын купуялуулугун сактоо менен өткөрүп берүүнү камсыз кылууга милдеттүү.

 

25-статья. Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү

1. Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүүдө Кыргыз Республикасынын юрисдикциясында болгон маалымат берүүчү жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) тараптар ортосунда эларалык келишимдин болгондугун эске алат, ал келишимге ылайык алуучу тарап жеке маалыматтарды коргоо жана Кыргыз Республикасында белгиленген шайкеш деңгээлде коргоону камсыз кылат.

2. Кыргыз Республикасы өзүнүн аймагында болгон же анын аймагы аркылуу өткөрүп берилген жеке маалыматтардын сакталышын, аларды бузуу же уруксатсыз пайдаланууну четтеткен мыйзамдуу чараларды камсыз кылат.

3. Жеке маалыматтар субъектилердин эркиндигин жана укуктарын шайкеш деңгээлде корголушун камсыз кылбаган өлкөлөргө жеке маалыматтарды өткөрүп берүү төмөнкү шартта мүмкүн:

- жеке маалымат субъектисинин бул өткөрүп берүүгө макулдугу болгондо;

- эгерде өткөрүп берүү жеке маалыматтар субъектисинин кызыкчылыгын коргоо үчүн керек болсо;

- эгерде жеке маалыматтар жалпыга жеткиликтүү массивде камтылса.

4. Глобалдуу маалымат тармагы боюнча (Интернет ж.б.) жеке маалыматтарды берүүдө ошол маалыматтарды берген жеке маалыматтар массивин кармоочу (ээси) керектүү коргоо каражаттары менен, анын ичинде маалыматтын купуялуулугун сактоо менен өткөрүп берүүнү камсыз кылууга милдеттүү.

 

27-статья. Жеке маалыматтарды сактоо

1. Жеке маалыматтар аны чогулткан максаттарды аткаруу үчүн керектүү мөөнөттөн узак сакталбашы керек. Сактоо мөөнөтү жеке маалымат субъектисинин кызыкчылыгында же ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурда узартылышы мүмкүн. Сактоо мөөнөтү бүткөндө жана жеке маалыматтарды чогултуу максатына жеткенден кийин алар эки жуманын ичинде жок кылынат. Жок кылуу акт менен ырасталат.

2. Сактоо мөөнөтү бүткөндө, жеке маалыматтарды чогултуу максатына жеткенден кийин жеке маалыматтарды сактоо зарылчылыгы жөнүндө чечим белгиленген тартипте кабыл алынган учурда, жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) жеке маалыматтарды сактоонун тийиштүү режимин камсыз кылууга жана ал жөнүндө жеке маалымат субъектине билдирүүгө милдеттүү.

3. Айрым жеке маалыматтар (өздүк иштер, метрикалык китептер ж.б.) алардын практикалык керектиги өткөндөн кийин алар туруктуу сактоодо калышы мүмкүн жана архивдик документтин статусун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка статус алышат.

 

27-статья. Жеке маалыматтарды сактоо

1. Жеке маалыматтар аны чогулткан максаттарды аткаруу үчүн керектүү мөөнөттөн узак сакталбашы керек. Сактоо мөөнөтү жеке маалымат субъектисинин кызыкчылыгында же ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурда узартылышы мүмкүн. Сактоо мөөнөтү бүткөндө жана жеке маалыматтарды чогултуу максатына жеткенден кийин алар эки жуманын ичинде жок кылынат. Жок кылуу акт менен ырасталат.

Тарыхый, социологиялык, медициналык жана башка илимий максаттарда айрым субъекттердин жеке маалыматынын маанилүүлүгүнө карап, аларды жок кылуунун ордуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү тартипте массив кармоочу (ээси) тарабынан мындай жеке маалыматтарды ээсиздендирүүгө жол берилет.

 

2. Сактоо мөөнөтү бүткөндө, жеке маалыматтарды чогултуу максатына жеткенден кийин жеке маалыматтарды сактоо зарылчылыгы жөнүндө чечим белгиленген тартипте кабыл алынган учурда, жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) жеке маалыматтарды сактоонун тийиштүү режимин камсыз кылууга жана ал жөнүндө жеке маалымат субъектине билдирүүгө милдеттүү.

3. Айрым жеке маалыматтар (өздүк иштер, метрикалык китептер ж.б.) алардын практикалык керектиги өткөндөн кийин алар туруктуу сактоодо калышы мүмкүн жана архивдик документтин статусун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка статус алышат.

 

28-статья. Жеке маалыматтарды актуалдаштыруу

1. Жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) өзүндө болгон жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү ошол жаңы маалыматтардын аныктыгын документалдык ырасталган учурда киргизет:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда;

- өзүнүн демилгеси боюнча;

- ушул Мыйзамдын 11-статьясына ылайык жеке маалыматтар субъектисинин демилгеси боюнча жеке маалыматтар өзгөртүлүүгө жаткан болсо.

2. Жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү ошол маалыматтардын субъектисинин талабы боюнча киргизүү анын арыз жазган күнүнөн бир жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен жүргүзүлөт. Кармоочунун (ээсинин) демилгеси боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү ички эрежелерге ылайык жүргүзүлөт.

 

28-статья. Жеке маалыматтарды актуалдаштыруу

1. Жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) өзүндө болгон жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү ошол жаңы маалыматтардын аныктыгын документалдык ырасталган учурда киргизет:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда;

 

- ушул Мыйзамдын 11-статьясына ылайык жеке маалыматтар субъектисинин демилгеси боюнча жеке маалыматтар өзгөртүлүүгө жаткан болсо.

2. Жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү ошол маалыматтардын субъектисинин талабы боюнча киргизүү анын арыз жазган күнүнөн бир жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен жүргүзүлөт. Кармоочунун (ээсинин) демилгеси боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү ички эрежелерге ылайык жүргүзүлөт.

 

29-статья. Жеке маалыматтар менен иштөөнү мамлекеттик жөнгө салуунун тариздери

Жеке маалыматтар менен иштөөнү жөнгө салуу мамлекет төмөнкү таризде жүзөгө ашырат:

- Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныкталат;

- жеке маалымат массивдерин жана аларды кармоочуларды (ээлерин) каттоо жана эсепке алууну жүргүзөт;

- мамлекеттик сырларды коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген учурларды кошпогондо, жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү жөнүндө эларалык келишимдерди түзөт.

 

29-статья. Жеке маалыматтар менен иштөөнү мамлекеттик жөнгө салуунун тариздери

Жеке маалыматтар менен иштөөнү жөнгө салуу мамлекет төмөнкү таризде жүзөгө ашырат:

- Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныктайт;

- жеке маалымат массивдерин жана аларды кармоочуларды (ээлерин) каттоо жана эсепке алууну жүргүзөт;

- мамлекеттик сырларды коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген учурларды кошпогондо, жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү жөнүндө эларалык келишимдерди түзөт.

 

 

29-1-статья. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган

1. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу органга жеке маалыматтарды иштетүүнү ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык контролдоо, жеке маалыматтардын субъекттин укуктарын камсыз кылуу жүктөлөт. 

2. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган төмөнкү укуктарга ээ:

1)Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген тартиптерге ылайык жеке маалыматтарды иштетүүдө ушул Мыйзамдын талаптары бузулган учурда ишин токтотуп туруу же биротоло токтотуу боюнча чараларды көрүү;

б) жеке маалыматтарды кармоочудан (ээсинен)  мыйзамсыз жол менен алынган жана так эмес жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, жабуу же жок кылууну талап кылуу; 

в) ыйгарым укуктарын ишке ашырууда зарыл болгон маалыматтарды жеке жана юридикалык жактардан сурап-билүү жана мындай маалыматтарды кайтарымсыз алуу;

г) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын, аны менен катар белгисиз адамдардын тобунун укуктарын коргоо боюнча доо арыз менен сотко кайрылуу жана сотто жеке маалыматтардын субъекттеринин кызыкчылыгын коргоо; 

д) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын бузууга байланышкан материалдарды кароо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген талаптарга ылайык бузулган укуктарды калыбына келтирүү жана аныкталган укук бузууларды чететтүү боюнча чараларды көрүү, ошону менен катар ушул Мыйзамдын талаптарын бузган адамдарды административдик жоопко тартуу; 

е) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын бузуу боюнча кылмыштардын белгилери табылган учурда кылмыш ишин козгоо үчүн прокуратура органдарына, башка укуккоргоо органдарына тийиштүү материалдар жиберүү;

ж) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо жаатында ченемдик укуктук тескөөнү жакшыртуу боюнча сунуштарын  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген талаптарга ылайык киргизүү.

3. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган милдеттүү:

а) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоону ушул Мыйзамдын жана башка мыйзамдардын талаптарына ылайык жүргүзүү ;

б) жеке маалыматтарды иштетүүгө байланыштуу маселелер боюнча жарандардын жана юридикалык жактардан түшкөн кайрылуу жана арыздарды кароо, ошондой эле өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында аталган арыздануулар жана кайрылууларды кароонун жыйынтыктары боюнча чечимдерди кабыл алуу жана кабыл алынган чечимдерди кабарлоо;

в) жеке маалыматтарды кармоочулардын Реестринин үстүнөн иш алып баруу;

г) жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо жаатында иштердин абалы жана өз ишмердүүлүгү тууралуу жалпыга жарыялана турган отчетторду маалы менен түзүү;

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган дагы башка милдеттерди аткаруу.

3. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган чет мамлекеттердеги жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндө, анын ичинде жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча маалыматтарды эл аралык деңгээлде алмашуу жаатында ыйгарым укуктуу органдар менен кызматташуу жүргүзөт. 

 4. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу органдын чечимдерине карата дооматтар сот тартибинде каралышы мүмкүн.

5. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу орган тууралуу жобону Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

 

30-статья. Жеке маалыматтарды кармоочуларын (ээлерин) жана массивдерин каттоо

1. Жеке маалыматтар массивдери жана аларды кармоочулар (ээлери) мамлекеттик ыйгарым укуктуу органда милдеттүү каттоодон өтүүгө тийиш.

Каттоодо төмөнкүлөр жазылат:

- жеке маалымат массивинин аталышы;

- жеке маалымат массиви менен иш жүргүзгөн жеке маалымат массивин кармоочунун (ээсинин) аталышы жана реквизиттери (дареги, менчиктин түрү, баш ийгендиги, телефону, жетекчисинин аты-жөнү, электрондук почтасы, факсы);

- жеке маалыматтарды чогултуунун жана колдонуунун максаты жана ыкмалары;

- сактоо режими жана мөөнөтү;

- чогултулуп жаткан жеке маалыматтардын тизмеги;

- жеке маалыматтар субъектилеринин категориялары же топтору;

- жеке маалыматтарды чогултуу булактары;

- жеке маалыматтарды чогултуу же аларды өткөрүп берүү жөнүндө субъекттерге маалымат берүү тартиби;

- жеке маалыматтарды сактоону жана купуялуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар;

- жеке маалыматтар менен иштөөгө түздөн-түз жооптуу адам.

2. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде мамлекеттик сырга тиешелүү маалыматтарды камтыган жеке маалымат массивдери катталбайт.

3. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган жеке маалыматтар менен иш жүргүзгөн жеке маалыматтар массивдерин жана алардын кармоочуларын (ээлерин) эсепке алууну жүзөгө ашырат.

4. Жогоруда аталган орган жыл сайын жалпыга маалымдоо каражаттарында жалпыга маалымдоо үчүн жеке маалыматтарды кармоочулардын Реестрин жарыялайт.

 

30-статья. Жеке маалыматтарды кармоочуларын (ээлерин) жана массивдерин каттоо

1. Жеке маалыматтар массивдери жана аларды кармоочулар (ээлери) мамлекеттик ыйгарым укуктуу органда милдеттүү каттоодон өтүүгө тийиш.

Каттоодо төмөнкүлөр жазылат:

- жеке маалымат массивинин аталышы;

- жеке маалымат массиви менен иш жүргүзгөн жеке маалымат массивин кармоочунун (ээсинин) аталышы жана реквизиттери (дареги, менчиктин түрү, баш ийгендиги, телефону, жетекчисинин аты-жөнү, электрондук почтасы, факсы);

- жеке маалыматтарды чогултуунун жана колдонуунун максаты жана ыкмалары;

- сактоо режими жана мөөнөтү;

- чогултулуп жаткан жеке маалыматтардын тизмеги;

- жеке маалыматтар субъектилеринин категориялары же топтору;

- жеке маалыматтарды чогултуу булактары;

- жеке маалыматтарды чогултуу же аларды өткөрүп берүү жөнүндө субъекттерге маалымат берүү тартиби;

- жеке маалыматтарды сактоону жана купуялуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар;

- жеке маалыматтар менен иштөөгө түздөн-түз жооптуу адам;

- маалымат аларга ачык болуучу маалымат алуучулар же маалымат алуучулардын категориясы;

-  болжолдуу түрдө жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү.

2. "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде мамлекеттик сырга тиешелүү маалыматтарды камтыган жеке маалымат массивдери катталбайт.

3. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган жеке маалыматтар менен иш жүргүзгөн жеке маалыматтар массивдерин жана алардын кармоочуларын (ээлерин) эсепке алууну жүзөгө ашырат.

4. Жогоруда аталган орган жыл сайын жалпыга маалымдоо каражаттарында жалпыга маалымдоо үчүн жеке маалыматтарды кармоочулардын Реестрин жарыялайт, ошондой эле Интернеттеги расмий сайтында Реестрдин актуалдуу редакциясын жайгаштырат.

5. Жеке маалыматтарды кармоочуларды (ээлерин) жана массивдерди каттоо тартиби, жеке маалыматтардын массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) Реестрин жарыялоо жана анын үстүнөн иш алып барууну Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

«Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө»

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»

 Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата

Маалымдама-негиздеме

 

Ушул мыйзам долбоору жеке маалымат субъектилеринин укугун аны менен катар маалымат системаларында жеке маалыматтарды кармоочулар тарабынан жеке маалыматтарды кайра иштетүүдө укуктарыннатыйжалуу коргоо максатында, иштелип чыкты.

Аталган Мыйзам жеке маалымат субъектилеринин персонификациясын/аутентификациясын талап кылган, аны менен катар жаңы маалымат технологияларын колдонуу менен шайлоо процесстерин уюштурууда жана электрондук кызматтарды көрсөтүүдө жеке маалыматтарды иштетүүдө, мамлекеттик функцияларды ишке ашырууда маанилүү ролду ойнойт.  

Азыркы мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана толуктоолор бул чөйрөдө укуктук тескөөнү жакшыртууга, кыргыз мыйзамдарын ЕАЭБ өлкөлөрдүн мыйзамдарына шайкеш келтирүүгө багытталган.Мунун баары Кыргыз Республикасы тарабынан айтылган интеграциялык бирикмеге кирүү боюнча кол коюлган милдеттенмелерди аткарууда өтө маанилүү. Бул өзгөртүүлөр ЕАЭБтин алкагында мамлекеттик органдар, ошондой эле юридикалык жана жеке жактардын электрондук өз ара иш-аракеттери үчүн, субъекттердин жеке маалыматтарын алмашуу үчүн,  маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү маселелерин эске алганда маанилүү. 

Мыйзам долбоору тарабынан сунушталып жаткан өзгөртүүлөр биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жеке маалыматтар чөйрөсүн тескөөчү, анын ичинде коопсуздук маселелерин кошуп, Кыргыз Республикасынын Конституциясы талап кылгандай, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» конституциялык мыйзамы, Кыргыз Рсепубликасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамы талап кылгандай  ченемдик укуктук актыларды чыгаруу, ыйгарым укуктарын бекитүүгө тийиштүү: Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Конституциянын жана мыйзамдардын негизинде жана аткаруу үчүн токтомдорду жана буйруктарды кабыл алат. Ошону менен бирге «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө»мыйзамынын азыркы редакциясында Өкмөт тарабынан жеке маалыматтардын маалымат системаларында кайра иштетилүүдө коопсуздугун камсыз кылуу боюнча, жеке маалыматтар субъектинин маалыматтарын иштетүүгө берчү макулдугунун формасы жана тартиби боюнча талаптарды бекитүү укугу каралган эмес. 

Бул боштук Өкмөт тарабынан аталган маселелер боюнча кошумча ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга мажбурлайт.

Мыйзам долбоору тарабынан субъекттин макулдугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык электрондук кол менен бекитилген кат түрундө кагаз бетинде же электрондук документ формасында берилиши керектиги тууралуу толуктоо киргизилип жатат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алуучулардын персонификациясын/аутентификациясын талап кылуучу электрондук түрдөкөрсөтүлүшүн ишке ашыруу үчүн мыйзам (9-статья) мамлекеттик жана муниципалдык  кызматтарды көрсөтүүгө жеке маалымат субъектинин анын маалыматтарын кайра иштетүүгө макулдугун электрондук формада алуу тартиби көрсөтүлгөн жобо менен толукталды.

              Мыйзам жеке маалыматтарды кайра иштетүүнү автоматтуу турдө жүргүзүү зарылчылыгын жана мүмкүнчүлүгүн жана жеке маалыматтардын маалымат системаларын түзүү мүмкүнчүлүгүн эске алышы керек. Жеке маалыматтар менен иштөөдө жеке маалыматтардын коопсуздугуна, жеке маалыматтарды коргоо деңгээлине болгон талаптарды эске алуу керек. Буга байланыштуу Мыйзам тийиштүү жоболор менен толукталып жатат.

              Учурда КР «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Мыйзамы жеке маалыматтардын субъектинин укугун коргоо жаатында ыйгарым укуктуу органдын статусуна жана укуктарына арналган өзүнчө статьяны камтыбайт. Бул аталган мыйзамдын бир нече нормаларын ишке ашырууга тоскоол болот. Натыйжалуу ыйгарым укуктуу органды ачуу мыйзамдагы бир нече нормалардын иштешин гана эмес,  ошондой эле Кыргызстандын жарандарынын жеке маалыматтарына болгон укугун коргоого жардам берет. Ошондуктан долбоор мындай ыйгарым укуктуу органдын статусу, функциялары жана ыйгарым укуктары жазылган жаңы статья менен толукталды. Ыйгарым укуктуу органга дагы кошумча иш-милдеттерди жүктөө жана укуктарды берүү каралган. Анын ичинде мисалы, жарандардын кайрылууларын кароо боюнча ыйгарым укуктар, жеке маалыматтарга мыйзамсыз  аракеттер колдонулса аны аныктоо жана чететтүү максаттарында натыйжалуу жооп кылуу каралган. Жыйынтыгында, Кыргыз Республикасында мындай ыйгарым укуктуу органдын ишмердүүлүгү үчүн баардык керектүү юштуруу-укуктук негиздер түзүлөт.

Көрсөтүлгөн долбоордун жоболору азыркы ченемдик укуктук актыларга каршы келбейт жана долбоор ишкердүүлүк ишин жөнгө салууга багытталбагандыктан ага регулятивдик таасир анализин жасоо кажет эмес.

Мыйзам долбоору коомдук талкуу үчүн http://www.kenesh.kg маалымат ресурсунда жарыяланган. Коомдук талкуу учурунда келип түшкөн сунуштардын бардыгы мыйзам долбоорунун редакциясында эске алынган.

Долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укуккоргоочулук, гендерлик, экологиялык, паракорлук кесепеттерди жаратпайт. Долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча финансы каражаттарынын сарпталышын талап кылбайт.

Мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин, Кыргыз Респбликасынын Өкмөтү мыйзам долбоорунда камтылган жоболорду ишке ашырууга багытталган бир нече ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуусу керек. Анын ичинде:

- Жеке маалымат субъектине мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн жеке маалыматтарын кайра иштетүүгө макулдугун электрондук формада алуу тартиби;

- Жеке маалыматтардын кармоочуларды (ээлерин) жана массивдердин тартиби, жеке маалыматтар массивин кармоочулардын (ээлеринин) реестрин жүргүзүү тартиби;

- Маалымат системаларында жеке маалыматтарды кайра иштетүүдө жеке маалыматтарды коргоо жана коопсуздугун камсыз кылуу талаптары; 

-Жеке маалыматтардын субъектилерине алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүүдө билдирип туруу тартиби.