Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 16-январындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 16-январындагы “Салыктык эмес кирешелер жана ички аудит маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата КОРУТУНДУСУ

17-01-2018 14:53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт,  коммуникациялар, архитектура жана  курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 16-январындагы

 

“Салыктык эмес кирешелер жана ички аудит маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбооруна карата 

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

         Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгенген (2017-жылдын 18-декабрында № 815) “Салыктык эмес кирешелер жана ички аудит маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт.

Аталган Мыйзам долбоору “Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине ылайык ченемдик актыларды салыктык эмес кирешелерди администрациялоону жөнгө салуу маселелери жана ички аудит маселелери бөлүгүндөгү Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекстин ченемдерине ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.

Комитет Мыйзам долбоорундагы “Жол фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүн жоготту деп таанылсын деген сунуш менен макул болгондугун билдирет, анткени ал 2017-жылдын 1-январында  күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин ченемдерине ылайык:

1) мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыктыярдуу кайрымдуулуктардын эсебинен түзүлүүчү фонддорду кошпогондо, бюджеттик эмес фонддорду түзүүгө тыюу салынат. (14-берене 4-пункт);

2) республикалык бюджетке төмөнкүлөр түшүүдө:

- акциздик салык;

- мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн каражаттар жана кызыктыруучу лотереяларды өткөрүү үчүн төлөмдөр;

- мамлекеттик акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр;

- автомото транспорт каражаттарын жана атайын азыктарды каттоо үчүн жыйымдар;

- транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка сызыктык параметрлерин таразага тартуу жана өлчөө үчүн төлөмдөр жана жалпы пайдаланылуучу автомобиль жолдору боюнча атайын жана бөлүнбөгөн жүктөрү менен транспорт каражаттарын өткөргөндүгү үчүн жыйым;

- жалпы пайдаланылуучу автомобиль жолдорундагы жасалма курулмалар боюнча өтүү үчүн жыйымдар;

- жалпы пайдаланылуучу автомобиль жолдору боюнча өтүү үчүн жыйымдар;

-  мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыз кылуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн айыптарды, санкцияларды, компенсацияларды, зыяндын ордун толтуруунун суммаларын кошпогондо, соттун чечими боюнча айыптарды, санкцияларды, компенсацияларды, зыяндын ордун толтуруунун суммаларын кошуп алганда, мамлекеттик органдар, алардын ведомстволук караштуулугундагы мекемелер тарабынан материалдык, администрациялык жана жазык жоопкерчилиги чараларын колдонуунун натыйжасында алынуучу каражаттар;

- юридикалык жана жеке жактар тарабынан акысыз жана ыктыярдуу негизде республикалык бюджетке берилүүчү каражаттар;

- Өкмөт тарабынан алынган расмий трансферттер;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка салыктык эмес кирешелер.

3) 105-берененин 6-бөлүгүнүн талаптарына ылайык казыналык өздүк эсептер каражаттарды түзүү булактары боюнча төмөнкүдөй бюджеттик, атайын жана депозиттик эсептерге бөлүнөт:

1) бюджеттик эсептер - бюджеттик каражаттарды тескөөчүнүн негизги ишин каржылоого бюджеттен жумшалган бюджеттик каражаттар боюнча операциялар эске алынуучу эсептер;

2) атайын эсептер - төмөнкүлөр түрүндө түшүүлөр эске алынуучу эсептер:

а) мамлекеттик жана муниципалдык акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр;

б) демөөрчүлүк жардам жана ыктыярдуу төлөмдөр;

в) көзөмөлчүлүк төлөмдөр;

г) кайрымдуулук же гранттык жардам;

д) биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр;

е) өздүк чыгарылган товарларды сатуудан каражаттар.

Ошентип, Бюджеттик кодекстин ченемдерине ылайык  бюджеттик эмес тышкары фонддорду түзүүгө тыюу салынат жана Жол фондусунун каралган түзүү булактары толугу менен республикалык бюджетке чегерилет.

Ошондой эле, Бюджеттик кодекстин 47-беренесинин 31-пунктуна ылайык республикалык бюджетке “юридикалык жана жеке жактар тарабынан акысыз жана ыктыярдуу негизде республикалык бюджетке берилүүчү каражаттар” келип түшөт.

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына ылайык ченемдик укуктук актылардын иерархиясы боюнча кодекс эӊ жогорку юридикалык күчкө ээ.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 3-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерине карама-каршы келген учурда, бюджеттик укуктук мамилелерди жөнгө салууда ушул Кодекстин ченемдери артыкчылыктуу болуп саналат.

Ошондой эле, “Жол фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган транспорттук каражаттарды каттоо жана кайра каттоо үчүн жыйымдарды киргизүү менен “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жетиштүү иштелип чыккандыгын белгилеп кетүү зарыл.

Жогоруда баяндалганды  эске алып, Комитет төмөнкүдөй  корутундуга келди:

1. “Салыктык эмес кирешелер жана ички аудит маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жактырылсын.

2. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

 

Төрага                                                                                 М.А. Аманкулов

 

Көрүүлөрдүн саны : 1016