Эгерде "Ата Мекен" фракциясы демилгелеген ««Жарнак жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТӨМӨНКҮ МЫЙЗАМЫ кабыл алынып калса, анда Бишкек шаарынын тарыхый өзгөчөлүгү жана архитектуралык ажары мындан дагы ачылмак. Мыйзам долбоору рекламалык щиттердин Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүнө жайгаштырууга каршы иштелип чыккан. Ошондой эле шаардын көчөлөрүндөгү транспорттук кырсыктардын азайышына да шарт түзөт.

02-07-2016 11:41

Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди.

Эгерде "Ата Мекен" фракциясы демилгелеген ««Жарнак жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТӨМӨНКҮ МЫЙЗАМЫ кабыл алынып калса, анда Бишкек шаарынын тарыхый өзгөчөлүгү жана архитектуралык ажары мындан дагы ачылмак. Мыйзам долбоору рекламалык щиттердин Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүнө жайгаштырууга каршы иштелип чыккан. Ошондой эле шаардын көчөлөрүндөгү транспорттук кырсыктардын азайышына да шарт түзөт.

Долбоор

««Жарнак жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1-берене.
«Жарнак жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., №4, 195-б.) төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:

14-берене төмөндөгүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:
5. Ю.Фучик – Жибек–Жолу – Шабдан баатыр – И.Ахунбаев көчөлөрү менен чектелген Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө сырткы жарнакты жайгаштырууга тыюу салынат.
Сырткы жарнактын каражаттарын орнотууга тыюу салынат:
- пилондор (бургучтар);
- сити-борддор (сити-борддун жарнактык тегиздигинин бир жагынын өлчөмү 3x4 м ашык эмес, жарнак түшүрүлгөн сүрөттүн өлчөмү 3x2 м түзөт);
- аялдамаларда, көчөлөрдүн боюнда жайгашкан Г, П, Т - түрүндөгү такталар (жарнактык тегиздигинин өлчөмү 6x3 м жана 4x9 м түзөт), ошондой эле көчөнүн өтө турган бөлүгүнө жана газондордун үстүнө таянычтары түшкөн такталар;
- супер-борддор (суперборддун жарнактык тегиздигинин бир жагынын өлчөмү 12х4 м, жарнак түшүрүлгөн сүрөттүн өлчөмү 12х4 м);
- Г, П, Т - түрүндөгү супер-сайттар (суперсайттын жарнактык тегиздигинин бир жагынын өлчөмү 15x5 м, жарнак түшүрүлгөн сүрөттүн өлчөмү 15х5 м);
- арка (жарнактык тегиздигинин өлчөмү 24х5 м, 12х3 м, 6х3 м);
- жумшак негизге тартылган транспаранттар-перетяжкалар;
- 3x4 м кем эмес жарнактык аянтка ээ сырткы жарнак каражаттары, конструкция;
- жана башкалар.
Бул берененин талаптары кызмылсыз мүлктүн объектилерине (имараттар, курулмалар ж.б.) бириктирилген жер тилкелеринде жана жакшыртылган жана салттуу эмес жарнак объектилеринде жайгаштырылган сырткы жарнактын кичи форматтагы каражаттарына тарабайт.

2-берене.
Бишкек шаарынын мэриясы ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып үч ай ичинде:
- ушул Мыйзамдын аткарылышын камсыздасын;
- Бишкек шаарынын аймагында сырткы жарнактын каражаттарына коюлган талаптарды аныктаган өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайыкташтырсын.

Кыргызской Республики
Президенти
Проект

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе»

Статья 1.
Внести в Закон Кыргызской Республики «О рекламе» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 4, ст.195) следующие дополнения:

В статье 14 дополнить частью 5 следующего содержания:
5. Запрещается размещение наружной рекламы в центральной части города Бишкек, ограниченной улицами Ю.Фучика – Жибек–Жолу – Шабдан баатыра – И.Ахунбаева.
Запрещается установка средств наружной рекламы:
- пилоны (поворотники);
- сити-борды (размер одной стороны рекламной плоскости сити-борда составляет не более 3x4 м, размер рекламного изображения 3x2 м);
- щиты (размер рекламной плоскости составляет 6x3 м и 4x9 м), имеющие Г, П, Т-образные формы, расположенные на остановках и вдоль улиц, а также щиты, опоры которых выступают на проезжую часть улицы и находятся над газонами;
- супер-борды (размер одной стороны рекламной плоскости суперборда составляет 12х4 м, размер рекламного изображения 12х4 м);
- супер-сайты (размер одной стороны рекламной плоскости суперсайта составляет 15x5 м, размер рекламного изображения 15х5 м), имеющие Г, П, Т-образные формы;
- арка (размер рекламной плоскости составляет 24х5 м, 12х3 м, 6х3 м);
- транспаранты-перетяжки, располагающиеся на мягкой основе;
- средства наружной рекламы, конструкция которых имеет рекламную площадь не менее 3x4 м;
- и другие.
Требования данной статьи не распространяются на малоформатные средства наружной рекламы, размещаемые на земельных участках, присоединяемые к объектам недвижимости (здания, сооружения и т.д.), на объектах благоустройства и нетрадиционной рекламы.

Статья 2.
Мэрии города Бишкек в течение трех месяцев со дня официального вступления в силу настоящего Закона:
- обеспечить исполнение настоящего Закона;
- привести в соответствие с настоящим Законом свои нормативные правовые акты, устанавливающие требования к средствам наружной рекламы на территории города Бишкек.

 

Көрүүлөрдүн саны : 1854